Viktigt möte pågår

Just nu pågår ett helt avgörande möte i Glasgow, COP 26, det stora klimatmötet. Det handlar om hur vi till 2030 kan ställa om världen så att vi drastiskt minskar våra utsläpp av klimatgaser. Magnus P.Wåhlin (MP), ordförande i kommunstyrelsens hållbarhetsutskott delar med sig av sina tankar om klimatmötet.

Inför mötet har många varit pessimistiska kring vilket resultat som kan förväntas, detta efter besvikelserna efter COP 25 i Madrid. Men redan nu kan vi se att alltfler länders regeringar insett allvaret och faktiskt kommit till Glasgow med en stark vilja att få till bättre överenskommelser än senast, det är hoppingivande.

Den 4 november hade jag förmånen att få tala vid Regionteaterns Medborgarscen om vårt ansvar för hur världen ser ut. Vilken skuld bär vi, som enskilda och som samhälle, för att människor lider under klimatförändringarna och att kommande generationer riskerar ett sämre liv? Jag landade i mitt föredrag i just hoppet. Jag tänker att vi alla behöver bäras av ett hopp om att något faktiskt går att göra och att det spelar roll det lilla jag gör, både i mitt privata handlande och i mitt offentliga liv i samhället. Att orka, att våga, vara hoppfull är det som jag tror gör hela skillnaden. Därför fortsätter jag att hoppas på goda resultat i Glasgow och att det som beslutas där kan genomföras ner på lokal nivå, också i Växjö kommun.

Ikväll, den 8 november kommer jag att representera Växjö kommun i ett samtal om hur mindre städer kan göra stor skillnad i klimatarbetet. Det är ett kringarrangemang till klimatmötet. Växjö kommun är sedan flera år engagerade i ett projekt som handlar just om att omforma städer till att bli klimatneutrala och på så sätt bidra till att vi når våra utsläppsmål. Jag tror att det är just i de mindre städerna som mycket kan ske om vi vågar ligga i framkant och ta klimatutmaningen på allvar. Regler och överenskommelser sker på hög nivå men det är på lokal nivå som arbetet måste göras. I Växjö kommun har vi kommit långt sedan vi 1996 bestämde oss för att bli fossilbränslefria och 2019 antog vi vårt hållbarhetsprogram som pekar ut en kommun utan negativ påverkan på klimatet 2030. Det är stora ambitioner som bygger på de viktiga beslut som tas på global nivå.

Som kommun har Växjö vågat gå före och testa innovationer, också utan att vänta på direktiv ovanifrån. Därför har vi också varit intressanta för andra kommuner i världen som tagit sig hit för att se vad vi gör här. Det är jag stolt över. Vi kan konstatera att de fossila koldioxidutsläppen per person i vår kommun minskat med 70 procent sedan 1993.

Växjö kommun har ställt om hela den lokala energiproduktionen till förnybarhet. Nya byggnader präglas av låg energianvändning, träkonstruktioner och vi tittar nu på vilka andra hållbarhetsaspekter som kan vävas in. Vi har lyckats halvera energiförbrukningen i lägenheter som har renoverats. Vi producerar eget fordonsbränsle (biogas) från matavfall och avloppsslam – och nästa steg är att satsa på produktion av bioflygbränsle från skogsavfall i anslutning till kraftvärmeverket. Vi jobbar med samhällsplaneringen för att skapa förutsättningar för invånarna att kunna leva sina liv utan att vara tvingade att köra bil.

Mycket har hänt men det viktiga är naturligtvis vad som måste hända framöver. Mycket hårt arbete återstår. Ska vi i Växjö kommun kunna göra vår del i omställningsarbetet krävs att vi alla hjälps åt. Då behöver vi ledas av det mål som röstats fram enhälligt i vårt kommunfullmäktige: att Växjö kommun 2030 inte påverkar klimatet negativt. Enskilda människor, alla våra föreningar, våra företag och kommunorganisationen behöver gå åt samma håll för att nå resultat. Jag är glad över att många vill ta ansvar. Jag är glad över att många vill att vi ska sträva efter att vara Europas grönaste stad.

Så, jag hoppas på kloka beslut i Glasgow och jag hoppas att vi är många som vill vara med på förändringsresan som krävs för att vi i Växjö kommun ska kunna leva upp till de beslut som fattas. För det är på lokal, kommunal nivå som verkstaden finns. Det är här vi gör det som spelar roll för klimatet och för människors vardag.

Kom med på resan!

Magnus P. Wåhlin (MP), ordförande i Växjö kommuns hållbarhetsutskott

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 november 2021