Folkhälsa

Folkhälsa handlar om hur vår hälsa påverkas av våra livsvillkor, våra levnadsvanor och den miljö vi lever i, men också hur hälsan är i olika socioekonomiska grupper.

När man talar om folkhälsa så jämför man också ofta hälsan hos exempelvis Växjös invånare med invånarna i hela landet. Genom att förbättra livsvillkor och miljöer för invånarna och främja bra levnadsvanor förbättras också folkhälsan. Det är viktigt att vi arbetar för att få en förbättring hos de grupper av människor som har sämst hälsa. Samtidigt måste vi också satsa på att nå så många människor som möjligt med vårt arbete.

Så står det till med folkhälsan i Växjö

Om man jämför Växjö med övriga landet är hälsan hos Växjöborna bland den bästa i landet. Några förklaringar till det kan vara att många av Växjös invånare har arbete, är högutbildade och har goda levnadsvanor. Men även om hälsan är god, finns det mycket mer att förbättra. Till exempel så är det många som dricker så pass mycket alkohol att det kan påverka deras hälsa. Rökningen är fortfarande ett av våra största problemmed folkhälso och vi vet också att hälsan hos vissa grupper inom kommunen är sämre än bland andra grupper.

I Växjö kommun uppger en ökande andel av befolkningen att de upplever god eller mycket god hälsa. Den beräknade medellivslängden ökar. Andelen av befolkningen som är fysiskt aktiva och har goda matvanor är hög. Men hälsan är inte jämt fördelad. Det finns skillnader i levnadsvillkor och hälsa mellan olika befolkningsgrupper; mellan barn och äldre, mellan män och kvinnor, mellan befolkningen i olika bostadsorter och mellan olika socioekonomiska grupper. Att en ökande andel av befolkningen har högskole-utbildning kan vara en viktig faktor till att en växande andel av befolkningen har bra hälsa.

Insatser för att minska arbetslösheten är viktig för folkhälsan. Arbetslöshet påverkar både den psykiska och fysiska hälsan, även barn till arbetslösa föräldrar drabbas mer av ohälsa än andra barn. I Växjö kommun uppger en hög andel av den vuxna befolkningen att de i allmänhet litar på andra människor. Det bidrar till en god folkhälsa. Däremot bör det uppmärksammas att barn och ungdomars tillit till vuxna minskar.

Kommunstyrelsen är ansvarig för att

  • uppmuntra och följa upp folkhälsan och folkhälsoarbetet i Växjö kommun
  • uppmärksamma behov av insatser och goda exempel
  • förespråka hälsa och genomföra utbildningar inom området folkhälsa
Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 juli 2019
Hållbar utveckling