Folkhälsa

Sverige är ett land där folkhälsan, om man mäter på traditionellt sätt med fokus på spädbarnsdödlighet eller medellivslängd, är mycket bra.

I Växjö kommun är folkhälsans nivå, mätt som medellivslängd (2020) för både män (82,0 år) och kvinnor (85,2 år) något högre än landet i övrigt.

Upplevd hälsa

Den självskattade hälsan är ett brett mått på hälsa som har visats kunna förutsäga en persons framtida hälsa, både fysiskt och psykiskt. Enligt Folkhälsomyndigheten (FHM) skattade fler i landet sin allmänna hälsa som god 2018 än 2006, men andelen var lägre bland dem med förgymnasial utbildningsnivå jämfört med dem med eftergymnasial utbildningsnivå.

I Växjö kommun var andelen invånare, 16–84 år med upplevd god eller mycket god allmän hälsa under perioden 2010–2020 relativt oförändrad. 2010 uppgav 73 procent god eller mycket god allmän hälsa, 2020 var andelen 72 procent. Fördelat på kön uppgav 2020 69 procent kvinnor (Riket 70 procent) och 75 procent män (Riket 75 procent) god eller mycket allmän god hälsa.

En minskad andel ungdomar i gymnasiet årskurs 2 svarade att de har en bra eller mycket bra hälsa. 2009 uppgav 90 procent av pojkarna och 87 procent av flickorna att de hade bra eller mycket bra hälsa. År 2018 svarade 82 procent av pojkarna och 74 procent av flickorna bra eller mycket bra hälsa.

Andelen barn i årskurs 5 som har svarat bra eller mycket bra hälsa har under perioden 2009 - 2018 varit oförändrad, 95 procent. I årskurs 8 svarade 2009 92 procent och 2019 89 procent bra eller mycket bra hälsa.

Psykiskt välbefinnande

Andelen invånare 16–84 år som svarat att de har ett gott eller mycket gott psykiskt välbefinnande var 2020 av män 85 procent (Riket 87 procent) och av kvinnor 84 procent (Riket 86 procent).

Socialt välbefinnande

Inom området socialt välbefinnande svarade 2020 29 procent av kvinnorna (Riket 26 procent) och 29 procent av männen (Riket 29 procent) att de i allmänhet inte litar på andra människor, vilket är en något ökad andel sedan 2010; 24 procent av kvinnorna och 25 procent av männen.

Andelen pojkar och flickor i årskurs 5, 8 och gymnasiet årskurs 2 som svarar att de ofta eller alltid upplever ensamhet, har ökat från 2009 till 2018. Bland flickorna i gymnasiet svarade 2009 14 procent och 2018 26 procent att de ofta eller alltid upplever ensamhet. Av pojkarna var andelen 2009 6 procent och 2018 21 procent. Bland invånare med hemtjänst svarade 64 procent av kvinnorna och 47 procent av männen att de besväras av ensamhet.

Fysiskt välbefinnande

Andelen fysiskt aktiva invånare 16–84 år, 150 minuter per vecka är bland kvinnor 65 procent (Riket 64 procent) och bland män 67 procent (Riket 63 procent).

I Växjö kommun uppger 50 procent av invånare 16–84 år att de är stillasittande mer än 7 timmar per dag. (Riket 48 procent.) Stillasittande är en oberoende riskfaktor för flera sjukdomar och förtida död, oavsett om den fysisk aktiviteten når upp till den rekommenderade aktivitetsnivån.

Alkohol- och tobaksvanor

Andelen invånare 16–84 år som röker dagligen var 2020 7 procent (Riket 7 procent) och andel invånare med riskabla alkoholvanor var 2020 14 procent (Riket 16 procent)

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 december 2021
Hållbar utveckling