Bevattningsförbud i Braås, Dädesjö och Böksholm

Från och med 18 juni och tillsvidare är det bevattningsförbud i orterna Braås, Dädesjö och Böksholm.

Stäng meddelande

Folkhälsa

Sverige är ett land där folkhälsan, om man mäter på traditionellt sätt med fokus på spädbarnsdödlighet eller medellivslängd, är mycket bra.

I Växjö kommun är folkhälsans nivå, mätt som medellivslängd för både män (82,1 år) och kvinnor (85,2 år) något högre än landet i övrigt. Insjuknande och dödlighet i hjärtinfarkt har fortsatt att minska.

Upplevd hälsa

Den självskattade hälsan är ett brett mått på hälsa som har visats kunna förutsäga en persons framtida hälsa, både fysiskt och psykiskt. Enligt Folkhälsomyndigheten (FHM) skattade fler i landet sin allmänna hälsa som god 2018 än 2006, men andelen var lägre bland dem med förgymnasial utbildningsnivå jämfört med dem med eftergymnasial utbildningsnivå.

I Växjö kommun var andelen invånare, 16–84 år med upplevd god eller mycket god hälsa under perioden 2009–2018 relativt oförändrad. 2009 uppgav 73 procent god eller mycket god hälsa, 2018 var andelen 72 procent. Fördelat på kön uppgav 2019 69 procent kvinnor (Riket 70 procent) och 75 procent män (Riket 75 procent) god eller mycket god hälsa.

En minskad andel ungdomar i gymnasiet årskurs 2 svarade att de har en bra eller mycket bra hälsa. 2009 uppgav 90 procent av pojkarna och 87 procent av flickorna att de hade bra eller mycket bra hälsa. År 2018 svarade 82 procent av pojkarna och 74 procent av flickorna bra eller mycket bra hälsa.

Andelen barn i årskurs 5 som har svarat bra eller mycket bra hälsa har under perioden 2009 - 2018 varit oförändrad, 95 procent. I årskurs 8 svarade 2009 92 procent och 2019 89 procent bra eller mycket bra hälsa.

Psykiskt välbefinnande

En ökad andel invånare i åldern 16–84 år svarade att de har nedsatt psykiskt välbefinnande, 2009–2012: 12 procent och 2015-2018 var siffran 17 procent. Fördelningen mellan könen var 2015-2018 20 procent kvinnor och 14 procent män. Andelen män och kvinnor som använder lugnande medel/sömnmedel har under perioden 2009 - 2018 varit högre än Riket. Andelen långtidssjukskrivna med psykisk sjukdom och syndrom samt beteendestörningar har ökat för kvinnor och för män och den totala andelen var högre i Växjö kommun än i Riket.

Socialt välbefinnande

Inom området socialt välbefinnande svarade 2018 28 procent av männen och 29 procent av kvinnorna att de i allmänhet inte litar på andra människor, vilket är en något ökad andel sedan 2009, (män: 27 procent och kvinnor: 24 procent).

Andelen pojkar och flickor i årskurs 5, 8 och gymnasiet årskurs 2 som svarar att de ofta eller alltid upplever ensamhet, har ökat från 2009 till 2018. Bland flickorna i gymnasiet svarade 2009 14 procent och 2018 26 procent att de ofta eller alltid upplever ensamhet. Av pojkarna var andelen 2009 6 procent och 2018 21 procent. Bland invånare med hemtjänst svarade 64 procent av kvinnorna och 47 procent av männen att de besväras av ensamhet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 maj 2021
Hållbar utveckling