Folkhälsa

Sverige är ett land där folkhälsan, om man mäter på traditionellt sätt med fokus på spädbarnsdödlighet eller medellivslängd, är mycket bra. Men det finns skillnader i hälsa och livslängd mellan olika socioekonomiska grupper.

I Växjö kommun är folkhälsans nivå, mätt som medellivslängd för både män (81,8 år) och kvinnor (85,1 år) något högre än landet i övrigt. Insjuknande och dödlighet i hjärtinfarkt har fortsatt att minska. Andelen av befolkningen som uppger bra eller mycket bra hälsa är 72 procent och har minskat något till samma nivå som nationellt.

Ungdomars hälsa

Uppföljning av den lokala ungdomspolitiken, Lupp, visar att en högre andel gymnasieungdomar (72 procent) i Växjö kommun än ungdomar i övriga kommuner (66 procent) svarar att de upplever en bra eller mycket bra hälsa.

En jämförelse av gymnasieelevers upplevda hälsa mellan 2015 och 2018 visar inga större förändringar. Det bör uppmärksammas att ungdomars svar visar att en låg andel ungdomar är fysiskt aktiva. 45 procent av flickorna och 30 procent av pojkarna tränar pulshöjande högst en gång i veckan. En ökad andel ungdomar svarar att man hoppar över frukost, lunch och middag.

Risk för framtiden

En kombination av stress, dålig sömn, bristande fysisk aktivet, dåliga matvanor och avsaknad av gemenskap kan ge större hälsoproblem i framtiden. Det gäller både ungdomar som vuxna med ökade skillnader i hälsa och förstärkta socioekonomiska klyftor.

Med utgångspunkt från att folkhälsan i Växjö kommun har ett gott utgångsläge bör några områden uppmärksammas:

Levnadsvanor

Andelen invånare 16–84 år som är stillasittande mer än sju timmar per dag är 50 procent. 23 procent, en minskad andel invånare, äter frukt och grönt minst tre gånger per dag. Andelen invånare med fetma är oförändrad på 13 procent.

Psykiskt välbefinnande

Andelen invånare 16–84 år som svarar att man har nedsatt psykiskt välbefinnande är 17 procent, vilket är högre än landet i övrigt.

Tillit

Andelen invånare 16–84 år som svarar att de i allmänhet inte litar på andra människor har ökat från 23 procent år 2016 till 28 procent år 2018. Även andelen som väljer att inte gå utomhus ensamma har ökat från 22 procent år 2016 till 31 procent år 2018. 59 procent av invånare, som är brukare av hemtjänst, svarar att de besväras av ensamhet.

Narkotika

Dödligheten på grund av narkotika har ökat bland män, utvecklingen är densamma nationellt. Tramadol är nu ett av de vanligast förekommande missbrukspreparaten i Växjö.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 augusti 2020
Hållbar utveckling