Europas grönaste stad

Växjö är en grön plats med ett brett miljöarbete, öppenhet och trivsel. Arbetet med Europas grönaste stad handlar om en hållbar framtid för oss alla.

Logotyp European Green Leaf vinnare 2018 - Växjö.

Växjö kommun är stolt vinnare av EU-kommissionens European Green Leaf Award 2018. Priset går till städer med 20 000 till 100 000 invånare och som arbetar målmedvetet för en bättre miljö, som skapar grön tillväxt och samverkar med övriga samhället i miljöfrågor.

Stark tillväxt och livskvalitet

Växjö är en växande kommun. Mellan 1993 - 2013 har det varit ökad tillväxt (BNP per invånare) i kommunen med 93 procent. Samtidigt har det mellan 1993 - 2016 varit en minskning av utsläppen av fossil koldioxid med 58 procent.

Samarbete mellan näringsliv, offentlig sektor och akademi är mycket viktigt för att nå målen i Europas grönaste stad. Tillsammans finns mycket kunskap och möjligheter. Det kan göra att Växjöregionen blir ledande inom snabbt växande affärsområden. Mark och infrastruktur tas tillvara som resurser och avstånden minskar när vi bygger mer sammanhållande bebyggelse. Närheten till vatten och grönska, med hög kvalitet och god tillgänglighet, betyder mycket för livskvaliteten och att kommunen är attraktiv.

Alla bidrar

Invånarna i kommunen är viktiga i arbetet som har lett till så stor internationell uppmärksamhet. Många bidrar genom att till exempel: värma upp bostaden med förnybart bränsle, cykla eller åka kollektivt, köpa lokalproducerad och ekologisk mat, sortera sitt avfall. Många är med och skapar Europas grönaste stad. Tillsammans kan vi göra skillnad lokalt!

Miljöarbete

Växjö kommun arbetar för ett grönare Växjö sedan restaureringar av sjöarna på 70-talet och ett enhälligt beslut om ett fossilbränslefritt Växjö år 1996. Växjö kommun fortsätter öka andelen ekologisk mat och minska våra fossila koldioxidutsläpp genom att få fler som cyklar, går och åker buss. Vi vill också bredda miljöarbetet till att vara arbete för en hållbar utveckling. Därför har vi börjat arbetet med ett hållbarhetsprogram som ska beslutas i kommunfullmäktige 2019.

Bakgrund

Varför kallar sig Växjö kommun Europas grönaste stad? Kommunens framgångsrika miljöarbete har lett till stort internationellt och nationellt intresse. Växjö började restaurera de stadsnära sjöarna redan under 1970-talet. Växjö kommun tog ett unikt beslut år 1996 om att sluta använda fossila bränslen (olja, bensin, diesel). Sedan när miljöarbetet fortsatte med goda resultat ledde det till att Växjö under 2000-talet fick flera utmärkelser och internationella miljöpriser och placerade sig på världskartan.

Växjö kommun antog Europas grönaste stad efter att BBC började kalla Växjö detta 2007 för det framgångsrika miljöarbetets skull och internationella medier hängde på.

Definition av Europas grönaste stad

Europas grönaste stad är alla miljöåtgärder som har genomförts och kommer att genomföras i Växjö kommun, privata som offentliga. Europas grönaste stad grundas på det som är unikt för kommunen idag, vilka värden man står för och visionen om vart man vill komma. Växjö är en miljökommun med politisk enighet om långtgående miljömål och ett aktivt miljöarbete. Vi närmar oss ett fossilbränslefritt Växjö där varje invånare har en låg energianvändning och klimatpåverkan. En mångfunktionell stad med effektiv markanvändning innebär korta avstånd och därmed valmöjlighet för människor att välja miljövänliga kommunikationsmedel. Närheten till vatten och grönska ger livskvalitet och attraktionskraft.
(Antogs av kommunstyrelsen 2008-10-08).

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 maj 2019