Biologisk mångfald

Växjö kommun jobbar för att gynna den biologiska mångfalden och för att få fler arter att trivas i kommunen. Här kan du läsa om några av de projekt som vi arbetar med och få tips på egna insatser.

Vad är biologisk mångfald?

Biologisk mångfald handlar om att ha ett rikt växt- och djurliv, en bra blandning och variation mellan växter, djur och livsmiljöer. Ju fler olika slags djur och växter det finns på en plats, desto större biologisk mångfald har platsen. Biologisk mångfald är en förutsättning för vår överlevnad och livskvalitet.

Biologisk mångfald är en ekosystemtjänst

Biologisk mångfald är något som kallas för en stödjande ekosystemtjänst som är en viktig förutsättning för flera reglerande, försörjande och kulturella ekosystemtjänster. Förutom att mångfalden av arter och livsmiljöer har ett värde i sig så har de stor betydelse för tillhandahållandet av ekosystemtjänsterna. Mer än hälften av alla ekosystemtjänster är beroende av biologisk mångfald.

Det går inte att säga exakt hur många eller vilka arter som måste finnas för att en särskild ekosystemtjänst ska fungera. Däremot kan man säga att en större variation i ett ekosystem, alltså en högre biologisk mångfald, generellt är positiv och ökar sannolikheten att ekosystemtjänster ska fungera också när klimatet och miljön förändras.

Vad ekosystemtjänster är och varför det är viktigt kan du läsa på Naturvårdsverkets hemsida. Länk till annan webbplats.
Exempel på platser i Växjö kommun med många ekosystemtjänster finns på Upplev Växjö Länk till annan webbplats.

Film om biologisk mångfald och trädgårdstips som gynnar pollinatörer

Vill du ha lite inspiration för att komma igång med att skapa ditt eget artparadis? I filmen får du veta mer om kommunens arbete för biologisk mångfald. Vi gör även ett studiebesök i Växjöbon Tomas Lissings ovanligt artrika trädgård.

Mångfaldsprojekt får stöd genom LONA

LONA står för ”lokala naturvårdssatsningen”, och både kommuner och föreningar kan söka. Du får bidrag med 50-90 procent av kostnaden för ditt projekt. Växjö kommun har sedan starten av LONA sökt bidrag varje år och har många projekt på gång för att stärka den biologiska mångfalden. Välkomna att kontakta oss för mer information om LONA!

Projekt för biologisk mångfald i Växjö kommun

Blommande gräsmattor

Genom att omvandla vissa gräsmattor till ängsytor gynnas den biologiska mångfalden. Ängar är en av våra mest artrika miljöer medan klippta gräsmattor är väldigt artfattiga. Om gräsmattan inte klipps och örterna får blomma hittar bin och fjärilar mat och fjärilslarverna hinner utvecklas till nya fjärilar.

En oklippt gräsmatta kan se ovårdad ut. För att visa var vi låter ängsmarken blomma och inte klipper gräset lika ofta kommer det finnas skyltar som visar på den nytta ängsmarken gör för den biologiska mångfalden.

Några av de blommande gräsmattor du kan hitta i Växjö kommun

  • Hovs aktivitetspark på Hov
  • Lillestadsvägen på Norr
  • Mörners väg/Arabygatan på Västra mark
  • Mörners väg/Samarkand på Västra mark
  • Risingevägen/Ekobacken på Öster
  • Skärvet på Söder
  • Torparvägen på Teleborg

Den största arealen av de gräsytor som inte slås i sommar är fortfarande så kallade långgräsytor där syftet inte är att skapa ängslika förutsättningar för den biologiska mångfalden, utan främst att ytorna har en låg skötselkostnad.

Bortglömd kraftledningsgata blev plats för naturvärden och rekreation

En kraftledningsgata beväxt med sly och flera invasiva arter (vilka hotar den biologiska mångfalden) och som användes som tipp eller upplag av olika verksamheter, gjordes om för att skapa nya värden på platsen. Genom flera projekt, med delvis statlig finansiering, skapades en miljö med naturvärden som pollinering och ekologiska samband i ett område där grönytor tidigare till viss del saknats.

Platsen har omvandlats till ett rekreationsstråk med stigar som uppmuntrar människor till att röra på sig. De får en vacker visuell upplevelse när de rör sig genom de blommande markerna. I norra delen av området finns det dessutom en dagvattenlösning som renar och reglerar vatten.

Kraftgatan före projektet:

Kraftgatan före projektet


Kraftgatan efter projektet:

Kraftgatan efter projektet
Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 oktober 2021
Hållbar utveckling