Sjöar och vattendrag

Växjö stad och tätorterna ligger nära omgivet av sjöar och vattendrag. Dessa måste förvaltas för både nuvarande och kommande generationer.

Vatten tillhör området natur, som är ett av tre profilområden i Miljöprogram för Växjö kommun.

Målbild 2030

I Europas grönaste stad år 2030 är de gröna och blå strukturerna kommunens största tillgångar. Parker, naturområden och tätortsnära sjöar bjuder på upplevelser och är lätta att nå till fots och på cykel. Kommunens sjöar har god status när det gäller vattenkvalitet och är badbara. Invånarnas hälsa äventyras inte då luftkvaliteten är god, tack vare stadens och kommunens grönska. Människor har också möjlighet att leva utan att utsättas för ohälsosamt buller.

Ekologisk odling av livsmedel är ett tydligt inslag vid förskolor, bostäder, kolonilotter och åkrar både i staden, tätorterna och i det omgivande landskapet. Biologisk mångfald är en naturresurs som är högt prioriterad. Biologiskt viktiga kärnområden och spridnings-korridorer skyddas och vårdas genom medveten planering och skötsel. Stadens och tätorternas träd har ett stort värde, såväl för biologisk mångfald som för klimatutjämning och upplevelser. Särskilt värdefulla träd och trädmiljöer bevaras, vårdas och utvecklas medvetet. Viktiga värden för natur och kultur skyddas och utvecklas vid reglering av sjöar och vattendrag.

Vid planering och byggnation i Europas grönaste stad läggs stort fokus på att bevara och stärka befintliga ekosystem och ekosystem-tjänster. Vi har fått en grönare och mindre hårdgjord kvartersmark, vilket skapat en tålig grönstruktur som bidrar till klimatutjämning och klimatanpassning. Särskilt inom områden med verksamheter har andelen hårdgjord yta minskat märkbart. Vi tar hand om dagvatten efter platsens behov för att inte vattenkvaliteten ska bli sämre och för att undvika översvämning lokalt eller nedströms.

"Alla enskilda avlopp har godtagbar rening, vilket minskat övergödningen i kommunens sjöar och vattendrag. Jordbruket har blivit mer hållbart med låga fosforförluster tack vare en klok användning av stallgödsel." Ur Miljöprogram för Växjö kommun, antaget juni 2014. Vill du läsa mer och se hur du kan bidra för en god miljö gör du det på: www.vaxjo.se/miljoprogram Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information om vad Växjö kommun gör hittar du i handlingsplanerna för respektive nämnds Öppnas i nytt fönster. och bolags Öppnas i nytt fönster. internbudget.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 maj 2021
Hållbar utveckling