Dagvatten

Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner på marken, i ledningar eller via diken till sjöar och vattendrag.

I naturen fångas regn- och smältvattnet upp av växter eller renas när det långsamt rinner genom marken. I en tätort med många tak och stora områden asfalterad och stenlagd mark rinner vattnet istället snabbt på ytan. Då sker ingen rening av vattnet. Tvärtom, vattnet smutsas ner av näringsämnen och skadliga ämnen som framför allt kommer från trafik, förbränning och byggmaterial.

I de flesta städer finns det dagvattenbrunnar i gatan som leder vattnet via ledningar eller diken till en sjö eller vattendrag. Utan dessa system skulle städerna översvämmas när det regnar mycket eller när snön smälter.

En stor del av dagvattnet i Växjö kommun renas delvis i dammar, diken, kanaler eller våtmarker innan det släpps ut i en sjö eller ett vattendrag. Förutom att detta är bra för miljön, är det också ofta vackert. Men en del dagvatten leds direkt till sjöar och vattendrag utan någon rening alls. För att fler fastighetsägare ska ta omhand sitt dagvatten på den egna tomten tar Växjö kommun ut en avgift för dagvatten.

Du kan själv hjälpa sjöarna, till exempel genom att låta bli att tvätta bilen på gatan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 oktober 2021
Hållbar utveckling