Dammar, vattenkraft och vattenreglering

Alla större vattendrag i Växjö kommun är reglerade. På vissa platser utvinns el, på andra platser regleras vattnet för att det ska bli ett jämt flöde nedströms och för att hålla en jämnare vattennivå i sjöarna.

Vid vattenkraftstationer kan det bli svårt för fiskar att vandra fritt i vattendraget. En del fiskarter är beroende av fria vandringvägar för sin överlevnad. Vid alla Växjö kommuns vattenkraftanläggningar finns möjligheter för fiskarna att vandra förbi kraftverket.

Det finns i Mörrumsåns avrinningsområde ett 70-tal större dammar. Växjö kommun äger tretton av dessa.

Miljöanpassning av kommunens dammar och vattenkraftverk

Den 14 juni 2016 antog kommunfullmäktige ett förslag till en plan med åtgärder för kommunens vattenkraftverk och dammar. Kommunens dammar är i stort behov av förnyelse av flera skäl:

  • Översvämningsrisker kan minskas genom ombyggnad
  • Förbättring av fiskvandringsvägar
  • Anläggningar som är gamla och slitna

Planen sträcker sig fram till år 2027. Mellan 2016 till 2020 sker det mesta arbetet i dammarna i Åryd, Ingelstad och Hanefors. Inför varje större ombyggnad ansöker kommunen om lov till Mark- och miljödomstolen och samråd hålls med berörda.

Växjö kommun planerar att miljöanpassa Näckrosdammen i Torsjöns utlopp genom att förbättra regleringen och avbördningen. Samtidigt ska rekreations- och kulturhistoriska värden bevaras. Målsättningen är att regleringsbehovet upphör och fiskarter ska kunna vandra fritt förbi anläggningen. Vid bron över Aggaån tas luckorna på östra sidan bort och en ny bäckfåra av block och sten byggs upp som kommer att fungera som en fiskväg. Dammspegeln kommer att finnas kvar i ungefär samma utsträckning som tidigare, samtidigt som flödena och vattennivåerna får en mer naturlig variation.

Samråd enligt miljöbalkens bestämmelser hölls 4 juni i Ingelstad i Näckrosens A-sal. Kommunens tidsplan är att få tillstånd under 2020 och att genomföra de fysiska förändringarna under 2021.

Läs gärna mer i bifogat samrådsunderlag under "relaterade dokument".

Växjö kommun planerar att bygga en ny fiskväg vid Årydsjöns utlopp samt göra omfattande underhållsåtgärder på regleringsanordningarna.

Sjön ska även förses med en fast utloppströskel och mintappningsrör som ska öka precisionen i vattenregleringen av Årydsjön vid lågflödesperioder. Den nya fiskvägen är tänkt att leda mer vatten i det befintliga diket längs med den gamla banvallen sydost om Åryds samhälle.

En viktig utgångspunkt i planeringen av arbetena har varit att försöka minimera riskerna för skador i samband med höga vattenflöden. Särskilt viktig är den äldre järnvägsbron (nuvarande gång- och cykelbro) strax uppströms nuvarande järnvägsbro. Den passagen är trång och leder till att vatten riskerar att dämmas upp högt och översvämma järnväg och bebyggelse på uppströmssidan. Genom att en större andel av vattnet kommer att ledas under järnvägen vid de befintliga stora trummorna längre österut, minskar risken för översvämning.

Samråd enligt miljöbalkens bestämmelser har hållits i Åryd under november 2018. Kommunens tidsplan är att få tillstånd runt årsskiftet 2019/2020 och att genomföra de fysiska förändringarna under 2020.

Läs gärna mer i bifogat samrådsunderlag under "relaterade dokument".

Växjö kommun avser att restaurera vattenmiljöerna i Skyeån strax nedströms Ingelstad.

Vattendraget har sina källor i trakterna runt Lenhovda och rinner bland annat genom Årydsjön, Torsjön och Lidhemssjön innan det mynnar ut i östra Åsnen. Vid platsen Hanefors har det drivits både kvarnverksamhet, pappersbruk och sedan tidigt 1900-tal även elproduktion. Vattenkraftverket var sedan 2010-talet mycket slitet. En renovering skulle ha varit mycket kostsam och ge ett litet energitillskott.

Platsen har stora naturvärden kopplade till vattendraget och det finns potential att utveckla naturvärdena ännu mer. Därför har kommunen beslutat att avveckla kraftverksamheten och återställa området till en mer värdefull naturmiljö. Det innebär bland annat våtmarker i den tidigare kraftverksdammen, vandringsvägar för fisk och andra åtgärder för att höja naturvärdena i vattendraget. Ett exempel på det är utläggning av lekgrus för öring. Åtgärderna är planerade att genomföras 2019-2020.

Eftersom det är ett omfattande ingrepp har kommunen sökt och fått tillstånd för att genomföra restaureringen i Mark- och Miljödomstolen vid Växjö Tingsrätt. Läs gärna mer i den tekniska beskrivningen eller domen från Växjö Tingsrätt som finns under relaterade dokument.

Växjö kommun äger 14 dammar i Mörrumsån med tillhörande biflöden. Växjö Kommun är därmed den aktör som har störst samlat innehav av regleringsrätter i Mörrumsån. Vattenregleringens viktigaste syfte är att värna allmänna intressen längs med sjöar och vattendrag. Det görs genom att hushålla väl med vattnet för att undvika torka och samtidigt ha marginaler för att undvika översvämningar. Beroende på vilka gällande vattendomar som styr vattentillgången sker vattenregleringen olika på olika sätt i olika sjöar.

Växjö Kommun arbetar under 2019 i samverkan med bland annat SMHI och Mörrumsåns vattenråd för att bygga upp kunskapssammanställningar och webbaserade lösningar. Syftet är att de som är beroende av kunskap om vattenföring och vattennivåer ska få så god tillgång som möjligt till dessa data.

Läs gärna mer i om aktuella vattenstånd på SMHI:s webbplats och övriga länkar under "relaterade länkar".

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 januari 2021
Hållbar utveckling