Dammar, vattenkraft och vattenreglering

Alla större vattendrag i Växjö kommun är reglerade. På vissa platser utvinns el, på andra platser regleras vattnet för att det ska bli ett jämt flöde nedströms och för att hålla en jämnare vattennivå i sjöarna.

Vid vattenkraftstationer kan det bli svårt för fiskar att vandra fritt i vattendraget. En del fiskarter är beroende av fria vandringvägar för sin överlevnad. Vid alla Växjö kommuns vattenkraftanläggningar finns möjligheter för fiskarna att vandra förbi kraftverket.

Det finns i Mörrumsåns avrinningsområde ett 70-tal större dammar. Växjö kommun äger tolv av dessa.

Miljöanpassning av kommunens dammar och vattenkraftverk

Den 14 juni 2016 antog kommunfullmäktige ett förslag till en plan med åtgärder för kommunens vattenkraftverk och dammar. Kommunens dammar är i stort behov av förnyelse av flera skäl:

  • Översvämningsrisker kan minskas genom ombyggnad
  • Förbättring av fiskvandringsvägar
  • Anläggningar som är gamla och slitna

Planen sträcker sig fram till år 2027. Mellan 2016 till 2020 sker det mesta arbetet i dammarna i Åryd och Hanefors. Inför varje större ombyggnad ansöker kommunen om lov till Mark- och miljödomstolen och samråd hålls med berörda. Under 2021 kommer planen med åtgärder att revideras.

Nationella planen

Sveriges elproduktion ska vara både förnybar och hållbar. 2019 beslutade regeringen att vattenkraftverk och dammar för elproduktion ska ha moderna miljövillkor och 2020 beslutade regeringen om den nationella planen (NAP) för omprövning av vattenkraftverk.

Syftet med den nationella planen är att omprövningarna av vattenkraftens miljövillkor ska leda till både största möjliga nytta för vattenmiljön och en nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel.

Växjö kommun har anmält två anläggningar till NAPen (Ingelstad och Bergsjön). Vid båda anläggningarna är elproduktionen avvecklad. Ingelstad är hittills godkänd för NAPen och ingår i den prövningsgrupp för Mörrumsån som ska lämna in sin ansökan senast 1 februari 2024.
I samband med prövningen av miljövillkor för anläggningen i Ingelstad så kommer även vissa åtgärder göras för biotopvård samt översvämningsåtgärder.

Växjö kommun planerar att miljöanpassa Näckrosdammen i Torsjöns utlopp genom att förbättra regleringen och avbördningen. Samtidigt ska rekreations- och kulturhistoriska värden bevaras. Målsättningen är att regleringsbehovet upphör och fiskarter ska kunna vandra fritt förbi anläggningen. Vid bron över Aggaån tas luckorna på östra sidan bort och en ny bäckfåra av block och sten byggs upp som kommer att fungera som en fiskväg. Dammspegeln kommer att finnas kvar i ungefär samma utsträckning som tidigare, samtidigt som flödena och vattennivåerna får en mer naturlig variation. Vissa skyddsåtgärder mot översvämning kommer att vidtas i samband med arbetet kring Näckrosdammen.

Näckrosdammen ingår i nationella planen och tidsplanen är att lämna in ansökan för tillstånd senast i februari 2024 och därefter genomföra de fysiska förändringarna.

Växjö kommun planerar att bygga en ny fiskväg vid Årydsjöns utlopp samt göra omfattande underhållsåtgärder på regleringsanordningarna.

Sjön ska även förses med en fast utloppströskel och mintappningsrör som ska öka precisionen i vattenregleringen av Årydsjön vid lågflödesperioder. Den nya fiskvägen är tänkt att leda mer vatten i det befintliga diket längs med den gamla banvallen sydost om Åryds samhälle.

En viktig utgångspunkt i planeringen av arbetena har varit att försöka minimera riskerna för skador i samband med höga vattenflöden. Särskilt viktig är den äldre järnvägsbron (nuvarande gång- och cykelbro) strax uppströms nuvarande järnvägsbro. Den passagen är trång och leder till att vatten riskerar att dämmas upp högt och översvämma järnväg och bebyggelse på uppströmssidan. Genom att en större andel av vattnet kommer att ledas under järnvägen vid de befintliga stora trummorna längre österut, minskar risken för översvämning.

Samråd enligt miljöbalkens bestämmelser har hållits i Åryd under november 2018. Kommunens tidsplan är att få tillstånd runt årsskiftet 2019/2020 och att genomföra de fysiska förändringarna under 2022.

Det tidigare vattenkraftverket i Hanefors utanför Ingelstad har avvecklats och området har restaurerats för att skapa värdefulla vattenmiljöer för rekreation och biologisk mångfald. Under 2019-2020 återskapades cirka 1,2 km vattendragsfåror och fem våtmarksdammar anlades i det tidigare uppdämda området. Våtmarksdammarna har konstruerats för att skapa en snabbare uppvärmning på våren, för att fungera som lekplatser för både fisk och groddjur. Platsen har utformats till ett rekreationsområde för att bjuda in människor med oömma skor att röra sig längs med stigarna i våtmarken och njuta av naturen.

Växjö kommun äger 12 dammar i Mörrumsån med tillhörande biflöden. Växjö Kommun är därmed den aktör som har störst samlat innehav av regleringsrätter i Mörrumsån. Vattenregleringens viktigaste syfte är att värna allmänna intressen längs med sjöar och vattendrag. Det görs genom att hushålla väl med vattnet för att undvika torka och samtidigt ha marginaler för att undvika översvämningar. Beroende på vilka gällande vattendomar som styr vattentillgången sker vattenregleringen olika på olika sätt i olika sjöar.

Växjö kommun arbetar i samverkan med bland annat SMHI och Mörrumsåns vattenråd för att bygga upp kunskapssammanställningar och webbaserade lösningar. Syftet är att de som är beroende av kunskap om vattenföring och vattennivåer ska få så god tillgång som möjligt till dessa data.

Läs gärna mer i om aktuella vattenstånd på SMHI:s webbplats och övriga länkar under "relaterade länkar".

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 augusti 2021
Hållbar utveckling