Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kronoberg

Från 5 november till 13 december gäller allmänna skärpta råd i Växjö kommun och Kronobergs län.

Stäng meddelande

Kommunalt avlopp

Om du bor i en stad eller tätort är din fastighet oftast ansluten till kommunala VA-ledningar. Det betyder att kommunen levererar dricksvatten hem till din bostad och sedan tar hand om ditt smutsiga avloppsvatten och renar det.

När du spolar på toaletten har vattnet en lång väg att transporteras innan det renas. Från avloppet i ditt hus rinner vattnet vidare ut i större markledningar där avloppsvatten från många hushåll blandas. Ibland kan vattnet behöva pumpas för att kunna rinna vidare och det sker med tryckledningar och pumpstationer. Så småningom når det smutsiga avloppsvattnet reningsverket där det sedan renas innan det kan lämnas tillbaka till närmaste vattendrag.

I Växjö kommun har vi totalt cirka 50 mil ledningar. Vattnet leds till tolv avloppsverk av varierande storlek. Där renas varje dygn cirka 25 000 kubikmeter avloppsvatten från de hushåll och företag som är anslutna till de kommunala ledningarna. Det är en volym som motsvarar cirka 100 000 badkar vatten per dygn.

Utmaningar

Vi står inför ett antal utmaningar i samhället; klimatet förändras, vi använder allt fler kemikalier i vår vardag och våra ledningar och reningsverk behöver rustas upp. Privata hushåll står idag för en stor påverkan på vårt vattensystem. För ledningarna ansvarar kommunen. Men för det som hamnar i avloppet ansvarar vi alla.

Alla avloppsverk har samma funktion, att rena vattnet, men de kan vara lite olika utformade. Avloppsvattnet kommer till reningsverket från hushåll och industrier via ledningar och pumpstationer och renas sedan i fyra steg. Här är en kort beskrivning av hur ett avloppsreningsverk fungerar.

Mekanisk rening

Inne på avloppsverket silas större föremål och partiklar bort i fina galler. Det kan vara allt från toapapper till tamponger, tops, bindor, godispapper och bomull. Sedan passerar vattnet ett sandfång. Där sjunker andra tunga partiklar som till exempel sand, grus och kaffesump till botten.

Biologisk rening

Här bryts det organiska materialet och även kväve ner av med hjälp av mycket små organismer, främst bakterier. För att kunna arbeta bra behöver de organismerna syre och därför tillförs luft.

Därefter pumpas vattnet till bassänger där vattnet är lugnt och stilla så att mikroorganismerna sakta hinner sjunka ner till botten. En del av mikroorganismerna pumpas tillbaka till de biologiska bassängerna, medan överskottet (som nu kallas slam) pumpas ut ur reningen till särskild behandling.

På vissa reningsverk kan även kvävet renas bort i det biologiska steget. I Växjö kommun finns särskild kväverening på reningsverket Sundet i Växjö. Genom att vattnet förs mellan olika bassänger, vissa med syre och andra bassänger utan syre, skapas trivsamma miljöer för olika sorters små organismer. De kan omvandla kvävet i vattnet till gasform som går upp i luften. Luften består naturligt till stor del av kväve så det lilla extra från avloppsverken skadar inte oss eller naturen.

Kemisk rening

Här tillsätts kemikalier för att ta bort fosfor. I Växjö kommun används främst järnsulfat, järnklorid och aluminiumklorid. Kemikalien binder näringsämnet fosfor till sig och klumpar ihop sig i så kallade flockar, som sedan sjunker till botten av bassängen. Slammet skrapas ihop och pumpas sedan till särskild behandling.

Filtrering

Här tas det slam och de partiklar som inte hunnit sjunka ner till botten i bassängerna bort. Vattnet filtreras igenom en tjock sandbädd och de partiklar som finns kvar i vattnet fastnar då på sandkornen.

Avloppsreningsverken

Det finns tolv avloppsverk av varierande storlek runt om i Växjö kommun:

 • Berg
 • Bramstorp
 • Braås
 • Dädesjö
 • Ingelstad
 • Lammhult
 • Rottne
 • Växjö Sundet
 • Tävelsås
 • Vederslöv
 • Åby
 • Åryd

Varje år sammanställer vi en miljörapport för de olika avloppsverken. I den finns information bland annat om hur mycket avloppsvatten som renats och hur mycket som energi använts. Om du vill ta del av miljörapporterna kontakta VA-avdelningens miljöingenjör, 0470-410 00.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 juli 2020
Hållbar utveckling