Resultat av bottenbehandling i Växjösjön

I Växjösjön har bottenbehandlingen genomförts under 2018.

Sedan behandlingen kom igång var siktdjupet vid varje måttillfälle 3,2 meter eller mer, vilket innebär ett klart och fint vatten. Särskilt stor skillnad märks under sensommaren och tidig höst, då Växjösjön tidigare aldrig haft större siktdjup än 1,9 meter i september. År 2018 var siktdjupet i september däremot hela 5,3 meter se figur. En betydande del av förbättringen i Växjösjön på senare år kan också förklaras av att vi har genomfört ett storskaligt reduktionsfiske, vilket lett till en stor förbättring av vattenkvaliteten under framför allt vår och försommar 2016-2017 redan innan alumiumbehandlingen gjordes. 2018 är dock första året i modern tid med riktigt bra vattenkvalitet även på sensommaren.

Tabell_växjösjön_2.0

Figur ovan: Siktdjupet har förbättrats mycket i Växjösjön.

Halterna av aluminium har inte varit märkbart förhöjda undantaget juni 2018, men även då var det i nivå med eller lägre än flera obehandlade sjöar och vattendrag i regionen (190 ug/l vatten). Halterna av löst aluminium har varit under detektionsgräns, < 5 ug/l. Förklaring till detta är att aluminium har mycket liten läslighet vid de neutrala pH-värden förekommer i Växjösjön. En omfattande uppföljning vattenkemi, växtplankton, djurplankton, bottenlevande djur, fisk och vattenväxter kommer att publiceras i slutet av 2020.

Projektet bedrivs med statsstöd förmedlade av Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 juni 2021