Fiskförvaltning i Växjösjöarna

Fortsatt skydd för abborre, gädda och gös genom fångstbegränsningar. Vitfisk behöver även fortsättningsvis fiskas upp ur sjöarna med några års intervall. Det är några av de åtgärder som finns i planen för hållbar förvaltning av fiskbestånden i Växjösjöarna

Växjö kommun har i samarbete med övriga medlemmar i Växjösjöarnas fiskevårdsområdesförening under 2019 tagit fram en plan för förvaltning av fiskbestånden i Växjösjöarna.

Syftet med planen är att utreda hur fiskbestånden bör skötas för att behålla de stora förbättringar av vattenkvalitet som blev resultatet när stora mängder vitfisk fiskades upp i Växjösjöarna under åren 2016-2018.

Ett annat syfte var att utreda möjligheten och lämpligheten att använda fisk från Växjösjöarna som livsmedel. I dagsläget innehåller i stort sett all i insjöfisk från södra Sverige miljöfarliga ämnen.

Några slutsatser från projektet är att:

  • Rovfiskbestånden (abborre, gädda och gös) bör fortsätta att skyddas genom nyligen införda fångstbegränsningar för dessa arter.
  • Underhållsfiske, genom att fiska upp ytterligare vitfisk ur sjöarna, bör sannolikt upprepas med några års intervall.
  • Fisk från Växjösjöarna har i olika avseenden både bättre och sämre status avseende olika miljöfarliga ämnen jämfört med andra sjöar i regionen och landet i stort. För närvarande är Livsmedelsverkets allmänna råd och restriktioner avseende konsumtion av insjöfisk tillämpbara även för Växjösjöarna.
  • Av de fiskarter som undersökts med avseende på miljöfarliga ämnen är braxen den fiskart som har lägst halter av olika föroreningar. Det gäller framför allt ämnet PFOS.*


Läs mer i slutrapport med bilagor under rubriken Relaterade dokument längre ner på denna sida.

*PFOS är en långlivad förorening som bildas när PFAS bryts ner. PFAS har bland annat använts till brandskum och för att förbättra olika ytskikt. PFAS har förbjudits i produkter sedan drygt 10 år, men eftersom PFAS och PFOS är svårnedbrytbara finns ämnena kvar i miljön för mycket lång tid framöver.

Detta projekt har bedrivits med statligt LOVA-stöd, förmedlade av Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Bild på LOVAS logotyp
Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 maj 2021