Reduktionsfiske i Växjösjöarna

Växjö kommun arbetar för ett klarare vatten i Växjösjöarna. En del i det arbetet är att glesa ut bestånden av mört, braxen, björkna och småabborrar. Ett långsiktigt mål är att även undervattensvegetationen ska gynnas av klarare vatten.

Ett omfattande reduktionsfiske bedrevs i Trummen, Växjösjön och Södra Bergundasjön under 2016-2018 för att minska andel vitfisk och småabborrar, och öka andelen rovfisk. Utfiskningen har gett önskat resultat i form av mycket klarare vatten, fler rovfiskindivider och att den naturliga undervattensvegetationen har börjat återhämta sig. Reduktionsfiske har därefter genomförts även i Norra Bergundasjön under våren 2019, 2020 och 2021.

Rovfiskar som till exempel gös, gädda och abborre som fångas i samband med reduktionsfisket släpps alltid tillbaka levande i sjön. Undantaget är små aborrar som är mindre än 12-15 centimeter, som glesas ut för att de abborrar som är kvar ska få växa sig stora.

All fisk går till biogasproduktion

All fisk som fångas under årets reduktionsfiske går till biogas. Tidigare har vi erbjudit privatpersoner att hämta fisk men det kommer vi inte längre att göra på grund av problem med nedskräpning och skadegörelse.

Tidigare reduktionsfiske

Utfiskningar har gjorts i Trummen 2016-2017 och Södra Bergundasjön 2016-2018. Utfiskning i Växjösjön genomfördes huvudsakligen 2015-2016 (visst fiske gjordes även i maj 2018). En hel del av den fisk som togs upp hämtades av privatpersoner för att användas som matfisk eller betesfisk. Den största delen av fångsten gick dock till kommunens biogasanläggning. Genom rötning av fångsten har fordonsgas motsvarande cirka 50 000 liter bensin producerats, samtidigt som cirka 1,5 ton fosfor har återförts till åkermarken (rötrester från fisk blir till slam).

Fisket utfördes av Klara Vatten AB på uppdrag av Växjö kommun. Projektet har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt förmedlade av Länsstyrelsen i Kronoberg.

Rapporter och sammanställningar från de utförda fiskena finner du under Relaterade dokument.

Bakgrund

Växjösjöarna och många andra övergödda sjöar har drabbats av en ond spiral: överflödet av fosfor ger stora algblomningar med dåliga siktförhållanden. Den dåliga sikten ger mört och braxen konkurrensfördelar då de inte lika lätt kan fångas av rovfisk. Braxen äter upp en stor del av smådjuren som är viktig föda för alla fiskarter under tidiga levnadsår. Rovfisken får därför svårt att komma upp i den storlek som gör att de blir verkliga rovfiskar som kontrollerar vitfiskbestånden. Andra negativa effekter av de stora vitfiskbestånden är att de genom sitt rotande i bottnarna grumlar upp vattnet och frisätter löst fosfor till vattnet från mjukbottnarna, samt att de äter upp djurplankton som annars filtrerar växtplankton och därmed håller tillbaka algblomningar.

Detta projekt har bedrivits med statligt LOVA-stöd Länk till annan webbplats., förmedlade av Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 december 2021