Växter i Trummen, Växjösjön och Södra Bergundasjön

Växjö kommun arbetar med en åtgärdsstrategi för Växjösjöarnas fortsatta restaurering. En del i detta arbete är att öka utbredningen av naturliga växter i sjöarna. Därför har vi planterat växter och vi fiskade under 2016-2018 ut braxen och annan vitfisk som annars stör utvecklingen av naturlig vegetation.

Vi kommer även några år framöver tillfälligt lägga ut små flytande vågbrytare (halvfyllda rör) i delar av sjöarna för att lokalt minska vågpåverkan och gynna växtligheten.

Trots den långa tiden sedan muddringen har naturlig och värdefull vegetation inte lyckats återetablera sig. Genom att på sikt öka utbredningen av växter som redan finns naturligt i sjöarna (till exempel trubbnate och långnate) hoppas vi kunna minska risken för återkommande algblomningar. Erfarenheter från andra sjöar visar att en rik naturlig vegetation ger mindre algblomningar, bland annat för att växterna erbjuder bra skydd för större djurplanktonarter som kan äta upp växtplankton. Växterna täcks också till stor del av ett tunt lager fastsittande alger som konkurrerar om den lösa näringen i vattnet med fritt svävande växtplankton.

Vi har flyttat plantor från den omuddrade delen av Trummen till den andra delen och har kommit fram till att växterna kan etablera sig om de får den här hjälpen. Men det har också visat sig att växterna är känsliga för negativ påverkan så som dålig sikt, vågpåverkan med mera under etableringsfasen. Genom utfiskning av braxen, mört och björkna kan vi få ett klarare vatten, vilket ger växterna en god start och genom växtplanteringen blir resultatet från reduktionsfisket mer långsiktigt.

Långnate är en växt som i Trummen och andra sjöar i trakten har mycket långsam beståndsutveckling. Endast 4-5 mycket små restbestånd har påträffats utanför Skirviken vid de inventeringar som gjorts. Samtidigt visar dessa enstaka bestånd att plantorna sannolikt kan överleva och bilda livskraftiga bestånd om de får hjälp med etableringen. Risken för okontrollerad igenväxning bedömer vi som mycket liten i och med den långsamma etableringstakten. Sandstränder som vid Kampa pelare i Växjösjön eller udden vid Sigfridsområdet i Trummen kommer förmodligen inte att drabbas av igenväxning då vågpåverkan är mycket stor i de områdena.

Vi arbetar huvudsakligen med växtetablering i vindskyddade lägen, till exempel längs västra stranden av Växjösjön, eftersom botten- och vågförhållandena är bäst i sådana områden. De bojar du kan se i sjöarna är till för att vi enkelt ska hitta tillbaka till vissa planteringar. Periodvis, när reduktionsfiske pågår, är det mycket bojar i vattnet.

Det här projektet har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt förmedlade av Länsstyrelsen i Kronoberg.

Bild på LOVAS logotyp
Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 mars 2020