Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Växjö kommun får tillstånd att rena sjöar med aluminium

Mark- och miljödomstolens beslutade idag att ge Växjö kommun tillstånd att sprida maximalt 60 ton aluminium i Växjösjön och max 500 ton i Södra Bergundasjön under totalt tio år.

Växjö kommun har ansökt om att få behandla sjöarna med aluminiumklorid för att fastlägga fosfor i sjöarnas bottensediment. På detta sätt blir sjöarna mindre drabbade av övergödning då näringsläckaget från bottnarna upphör nästan helt. Kommunen kommer nu sprida aluminium ner i mjukbottnarna i sjöarnas djupare delar (över två meters djup).

Växjö kommun var först någonsin med att låta pröva dessa åtgärder i domstol.

Aluminiumklorid används idag vid rening av vatten i vattenverk och avloppsreningsverk.

Växjö kommun är vid rening av sjöar noga med att ta hänsyn till naturen och djurlivet i och intill sjöarna. Växjö kommun har föreslagit omfattande skyddsåtgärder och Mark- och miljödomstolen har godkänt dem som tillräckliga.   

Tillstånd har samtidigt också lämnats för uppförande av en dammvall mellan Norra och Södra Bergundasjön. Syftet med vallen är att enkelrikta vattenflödet från Södra till Norra och att kunna kontrollera fiskvandringen i samband med reduktionsfiske, genom uppförande av ett galler i krönet av dammvallen.

Senast uppdaterad: 11 mars 2022