Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Bildandet av naturreservat ute för samråd

Planerna på ett nytt naturreservat vid Hovshaga i Växjö går vidare. Växjö kommun vill nu ha in synpunkter.

Helgasjön strand i Hovshaga framtida naturreservat

Helgasjöns strand med utsikt över Kronobergsmossen. Foto: Martin Unell, Växjö kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade idag att förslaget kring bildandet av ett nytt naturreservat skickas på remiss. Allmänhet, sakägare, föreningar, myndigheter och kommunens olika förvaltningar får under samrådet yttra sig över förslaget.

- Det planerade naturreservatet har mycket höga värden för såväl biologisk mångfald som för rekreation, motion och friluftsliv. Nu vill vi ha in synpunkter för att resultatet ska bli bra för alla som använder området, säger Cheryl Fur Jones (MP), ordförande i kommunstyrelsens miljö- och hållbarhetsberedning.

Naturreservatet föreslås bli 165 hektar och sträcker sig längs Helgasjön från Araby Herrgård till Pene. Det blir Växjös 7:e kommunala naturreservat.

- Området lockar till sig alltfler besökare som uppskattar områdets badplatser och leder för promenader, löpning, cykling och ridning. Det får också ofta besök av skolor och förskolor. Att det blir ett naturreservat är viktigt för långsiktigheten - människor vet att de kommer att ha kvar sin närhet till naturen. Ett naturreservat ger också statliga bidrag och har ett tydligt syfte om att skog och mark sköts för att utveckla naturvärden och friluftsliv, säger Martin Unell, kommunekolog, Växjö kommun.

Dagens förslag är anpassat till eventuell utveckling enligt översiktsplanen och till Växjö ridklubbs, Araby golfklubbs och Hovshaga AIF:s framtidsplaner. Växjö kommun önskar nu vidare dialog under samrådstiden, som går ut 16 september. När remissvaren gåtts igenom och eventuella justeringar gjorts under hösten bestäms om bildandet av naturreservat kan ske.

Karta över området och förslaget som nu går ut på samråd finns under Relaterade dokument.

Bakgrund Hovshaga naturreservat

Områdets biologiska mångfald är rik, med bland annat storlom och spillkråka liksom många örter och fjärilar såsom bastardsvärmare, och orkidén knärot. Besökarna får uppleva en varierad natur med öppna beteshagar, slutna granskogar eller strandskogar med gammal ek och tall. Platsen har varit populär ända sedan stenåldern vilket många fornlämningar vittnar om.

Ärendet om att göra området till naturreservat startade med översiktsplanen från 2012. Under 2016 aktualiserade miljöberedningen naturreservats-bildningen med en lista gällande åtgärder som skulle göra Växjö grönare, vilket kommunstyrelsen i april 2016 ställde sig bakom. Under sommaren samma år genomfördes en inventering av områdets kvalitéer beträffande friluftsområde och år 2017 fick kommunen ett LONA-projekt beviljat av Länsstyrelsen för utredning och framtagande av skötselplan.

Växjö kommun får genom förslagna föreskrifter rätt till ersättning av staten för att avsätta området som naturreservat där produktionsinriktat skogsbruk inte får bedrivas. Ersättningen är budgeterad av Naturvårdsverket för 2018.

Senast uppdaterad: 11 mars 2022