Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Klart med nytt naturreservat vid Hovshaga

Kommunstyrelsen sa idag ja till att bilda ett nytt naturreservat vid Hovshaga i Växjö. Det nya
naturreservatet blir Växjö sjunde kommunala naturreservat.

- Att bilda ett nytt naturreservat är väldigt viktigt för långsiktigheten. De som bor i Hovshaga kan känna att de kommer att ha kvar sin närhet till naturen. Genom att området blir naturreservat visar vi också att kommunen har ett tydligt syfte om att skog och mark sköts för att utveckla naturvärden och friluftsliv, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

Naturreservatet blir 142 hektar stort och sträcker sig längs Helgasjön från Araby Herrgård till Pene. I augusti i år tog kommunstyrelsens arbetsutskott beslut att förslaget kring bildandet av ett nytt naturreservat skulle skickas på  remiss. Allmänhet, sakägare, föreningar, myndigheter och kommunens olika förvaltningar fick därefter yttra sig över förslaget. De flesta synpunkter som kommit in har varit positiva, en del har haft synpunkter kring gränser vid stall och golfbana, vilka Växjö kommun beaktat och därefter justerat gräns, föreskrifter och skötselplan.

- Det planerade naturreservatet har mycket höga värden för såväl biologisk mångfald som för rekreation, motion och friluftsliv. Området lockar till sig alltfler besökare som uppskattar områdets badplatser och leder för promenader, löpning, cykling och ridning. Genom att bilda ett nytt naturreservat gynnar vi friluftslivet i Växjö och kan bättre bevara naturmiljöer och skydd för växt- och djurliv, säger Cheryl Jones Fur (MP), 2:e vice ordförande i tekniska nämnden.

Karta över området finns under rubriken Relaterade dokument.

Bakgrund Hovshaga naturreservat

Områdets biologiska mångfald är rik, med bland annat storlom och spillkråka liksom många örter och fjärilar såsom bastardsvärmare, och orkidén knärot. Besökarna får uppleva en varierad natur med öppna beteshagar, slutna granskogar eller strandskogar med gammal ek och tall. Platsen har varit populär ända sedan stenåldern vilket många fornlämningar vittnar om.

Ärendet om att göra området till naturreservat startade med översiktsplanen från 2012. Under 2016 aktualiserade miljöberedningen naturreservats-bildningen med en lista gällande åtgärder som skulle göra Växjö grönare, vilket kommunstyrelsen i april 2016 ställde sig bakom. Under sommaren samma år genomfördes en inventering av
områdets kvalitéer beträffande friluftsområde och år 2017 fick kommunen ett LONA-projekt beviljat av Länsstyrelsen för utredning och framtagande av skötselplan.

Växjö kommun får genom förslagna föreskrifter rätt till ersättning av staten för att avsätta området som naturreservat där produktionsinriktat skogsbruk inte får bedrivas. Ersättningen är budgeterad av Naturvårdsverket för 2018.

Senast uppdaterad: 11 mars 2022