Bästa luftmätningen på 10 år i Växjö

Kronobergs Luftvårdsförbund har nu presenterat 2018 års siffror för luftkvaliteten i länet och Växjö kommun. Siffrorna för kvävedioxid är de bästa Växjö fått sedan mätningarna började 2008.

Mätningarna som samordnas av Luftvårdsförbundet och som sköts av länets kommuner inkluderar kvävedioxid (NO2) samt luftpartiklar som mäts i storlekarna PM2,5 och PM10. Kvävedioxider är det som bildas från luftens kväve eller kvävet från bränsle vid bränsleförbränning i exempelvis fordonstrafik, arbetsmaskiner, värmeanläggningar.

Bästa resultatet någonsin

Enligt Sveriges nationella miljömål ska Växjö kommun år 2020 ligga på 20 mikrogram NO2 per kubikmeter luft som årsmedelvärde. Växjö kommuns egna mål är ännu tuffare med 15 mikrogram. 2018 års mätning visar ett resultat på 11,7 vilket innebär att Växjö klarar båda målsättningarna med god marginal.

- Det känns fantastiskt att Växjö kan visa upp såhär bra siffror. Höga NO2-halter irriterar luftrören och kan ge akuta luftvägsbesvär, det är därför det finns uppsatta mål. Ett bra resultat som detta innebär minskade risker för negativa hälsoeffekter, säger Anders Landin (L), ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Bra partikelnivå tack vare invånarna

Ytterligare mätningar har gjorts på mängden partiklar i luften som mäts i PM2,5 och PM10. Källan till luftpartiklar kommer främst från däckslitage, sand, långväga transporter, eldning, damm och havssalt.

När det gäller PM2,5 klarar Växjö kommun de nationella värdena och målen med ett årsmedelvärde på 9,6 mikrogram per kubikmeter luft. Det nationella miljömålet 2020 är 10. Även för PM10 är Växjö kommun på god väg att uppnå de mål som är satta för år 2020.

Växjö kommun vill passa på att tacka alla kommuninvånare som bidrar till detta resultat genom att köra med dubbfria däck samt använda cykeln och kollektivtrafiken i hög utsträckning.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 maj 2019