Del av Tomtabacken blir blommande äng för insekter

På utvalda platser runt om på kommunal mark har tidigare klippta gräsytor, över tid, omvandlas till ängsmark. Detta görs för att skapa bättre miljöer för ängsblommor och för att fler bin och fjärilar ska trivas. Nu fortsätter vi på Tomtabacken.

Bild av Pollineringsprojekt på Tomtabacken

Pollinerande insekter, som exempelvis bin och fjärilar har minskat drastiskt under de senaste decennierna. På grund av försämrade livsvillkor har många arter hamnat på den så kallade rödlistan, en lista över arter som riskerar att dö ut lokalt eller nationellt. Pollinatörer är insekter som har en nyckelroll för den biologiska mångfalden och är viktiga för vår matproduktion. Växjö kommun satsar därför på att förbättra villkoren för bin och fjärilar genom att göra om gräsmattor på kommunal mark till ängsmarker.

- Vi har sedan tidigare genomfört en inventering av områden med gräsmattor som kan omvandlas och skötas som ängsmark och där blommar det nu vackert under sommaren. Nu vill vi göra ytterligare insatser genom ett pollineringsprojekt, säger kommunekolog Janne Kolehmainen.

Ängsväxter på Tomtabacken

I pollineringsprojektet ingår att ta fram nya platser där marken kan omvandlas till blommande ängar, vilket ger förutsättningar för bin och humlor att hitta mat och boplatser. Först ut är krönet längt upp på Tomtabacken.

- Vi har skrapat och transporterat bort matjord på en 3 000 kvadratmeter stor yta för att kunna så in ängsväxter som är beroende av magrare markförhållanden. Vi kommer också att plantera blommande buskar och träd. På delar av området kommer vi dessutom att tillföra mager sand eftersom det är bra miljö för vilda bin att bygga bo i, säger Janne Kolehmainen.

Det kan ta flera år att få en rikblommande äng, men redan till sommaren 2021 kommer det att blomma av ettåriga arter som blåklint och vallmo på platsen. Marken kommer att skötas som ängsmark. Det innebär att den får blomma under sommaren och gräset tas bort på sensommaren när växterna blommat över.

- ­Både backen, som är en populär pulkabacke under vintertid, och parken kommer att kunna användas som tidigare och vi hoppas många kan få möjlighet att njuta av miljön under blomningssäsongen, säger Janne Kolehmainen.

Arbetet på Tomtabacken är en del av pollineringsprojektet och det planeras för fler blommande ängar i andra parker under 2021.

Pollineringsprojektet blir möjligt tack vare LONA

Det är genom bidrag från den lokala naturvårdssatsningen (LONA) som pollineringsprojektet med ängsmarkerna blir möjlig. Varje år fördelar Naturvårdsverket medel till Länsstyrelsen som i sin tur beslutar om bidrag till kommunerna och i år har Växjö kommun ansökt om bidrag för att göra den här satsningen möjlig.

Bild på Logotyp för lokala naturvårdssatsningen
Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 september 2020