Växjöbornas koldioxidutsläpp långt under genomsnittet i Sverige

Växjös hållbarhetsprogram framhåller att det ska vara möjligt för alla att bo, leva och verka utan negativ klimatpåverkan år 2030. Växjö kommun ska bli fossilbränslefritt. Färska siffror för 2019 som presenterades idag visar att Växjö kommuns utsläpp av fossil koldioxid har minskat med drygt 59 procent per invånare jämfört med 1993.

Växjö kommun strävar efter att bli en fantastisk plats att bo, leva och verka i för våra invånare, företag och besökare idag och i framtiden. För att bidra till denna vision arbetar Växjö kommun ständigt för att minska vår klimatpåverkan, så att vi alla kan bidra till att uppnå Parisavtalets mål.

Koldioxidutsläppen är år 2019 endast 1,87 ton per invånare i Växjö. Lägger man till övriga växthusgaser blir det 2,84 ton per invånare. Detta kan jämföras med genomsnittet för varje svensk som är cirka 5 ton.

En förklaring till att utsläppen i Växjö är så låga är att politikerna tidigt förstod vikten av ett aktivt klimatarbete. Det innebär att Växjöborna har kommit en bra bit på vägen mot ett hållbart samhälle.

-Det är mycket glädjande att vi kan hålla nere nivåerna på våra utsläpp trots att kommunen expanderar och antalet invånare ökar. Det visar att vi i Växjö kommun har höga ambitioner och med vårt hållbarhetsprogram stakar vi ut vägen mot 2030, säger Magnus P. Wåhlin (MP), ordförande i kommunstyrelsens hållbarhetsutskott, KSHU.

En uppskattning/prognos visar att kommunen kan nå delmålet om en minskning av utsläppen med 65 procent per invånare till 2020, eftersom torven har fasats ut ur energiproduktionen. Men så mycket som 85 procent av utsläppen kommer från transporter och arbetsmaskiner.

Andelen förnybar energi i Växjö kommun är 67 procent år 2019. Motsvarande andel för Sverige var 55 procent år 2018.

-Vi ser att vi på rätt väg med våra utsläpp och det är ett kvitto på allt det hårda arbete vi lagt ner på detta. Nu gäller det att vi kan minska utsläppen än mer framöver och att vi alla arbetar tillsammans för att nå de viktiga utsläppsmålen, säger Gunnar Nordmark (L) vice ordförande i kommunstyrelsens hållbarhetsutskott, KSHU.

Klimatarbete och åtgärder

Några av de åtgärder som behövs är att alla samhällsaktörer behöver hjälpas åt för att kunna ta snabba kliv och handlar om samhällsplanering, konsumtion, resvanor och val av drivmedel. Men det handlar också om innovativa pilotsatsningar på längre sikt.

Det väsentliga är dock klimatpåverkan ur ett konsumtionsperspektiv och den är svår att mäta på kommunal nivå. En nationell siffra beräknas vara på cirka 9 ton per invånare och år i utsläpp av koldioxidekvivalenter.

I april skrev Växjö kommun under en avsiktsförklaring om att ta fram ett så kallat Klimatkontrakt. Det är ett kontrakt mellan staten och kommunen där Växjö kommun lovar skynda på klimatomställningen medan staten lovar stöttning bland annat i form av finansiering.

Alla utsläpp av koldioxid påverkar det framtida klimatet och behöver minska för att vi ska nå målen i Parisavtalet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 september 2020