Bildande av naturreservatet Hanefors ute på samråd

Växjö kommun planerar nu för bildande av naturreservatet Hanefors. Nu välkomnas allmänhet, sakägare, föreningar, myndigheter och kommunens olika nämnder att yttra sig över förslaget.

Området Hanefors ligger i Ingelstad och har en historik av höga naturvärden. Bildande av natureservatet Hanefors syftar till att bevara och vårda de höga naturvärdena samt främja friluftsliv, natur- och kulturmiljöupplevelser. Naturmiljöer och arter knutna till vattendrag, våtmarker, lövnaturskog, betesmarker, och blandskogar med gamla träd och död ved ska vårdas, bevaras och återställas.

Växjö kommun önskar nu vidare dialog under samrådstiden, som går ut den 2 oktober. Samrådsmöte kommer att ske på plats i Hanefors den 14 september klockan 17.00. När remissvaren gåtts igenom och eventuella justeringar gjorts under hösten bestäms om bildandet av naturreservat kan ske.

Naturreservatet föreslås bli 7,6 hektar.

Eventuella synpunkter på förslaget lämnas skriftligen till Växjö kommun senast den 2 oktober 2022. Förslag till beslut hittar du under relaterade länkar.

Remissvar/synpunkter skickas i första hand till kommunstyrelsen@vaxjo.se
I andra hand via post till:
Växjö kommun, Kommunstyrelsen
Box 1222
35112 Växjö.
Ange dnr 2021–00222.

Om Hanefors
Området Hanefors ligger i Ingelstad och har en historik av höga naturvärden. Området har länge agerat friluftsmark åt Ingelstadborna och är utpekat som natur och rekreation i gällande översiktsplan för Ingelstad, Växjö kommun. Grönstrukturprogrammet och friluftsprogrammet pekar också ut Hanefors som kärnområde för biologisk mångfald samt prioriterat område för rekreation, motion och friluftsliv. Bildandet av detta naturreservat bidrar till uppfyllande av Växjö kommuns hållbarhetsprogram.

Senast uppdaterad: 12 augusti 2022