Havsörnen häckar i Helgasjön

Årets fågelinventeringar i Helgasjön visar på goda resultat och befäster sjöns position som en viktig fågelsjö. Under 2019 kunde det också konstateras att havsörn häckar vid sjön.

Växjö kommun har med Smålands Ornitologiska Förenings hjälp inventerat fågellivet i Helgasjön sedan 2015. Bakgrunden till inventeringen är att få en bredare kunskap om hur det är ställt med fågellivet i Helgasjön med tanke på att många arter haft en negativ utveckling med minskade populationer, men också att kartlägga särskilt viktiga häckningsområden i sjön samt ge förslag på åtgärder för att främja och bevara fågellivet, till exempel genom fågelskyddsområden. Eftersom det är stora variationer mellan åren så har uppföljningen genomförts årligen av Smålands ornitologiska förening.

Helgasjön rymmer betydande bestånd av storlom och fiskgjuse, två arter vars svenska populationer är av internationell betydelse. Inventeringen visar att storlom och fiskgjuse häckar med mellan 12–16 par respektive 9–10 par. Men det går även bra för andra arter som till exempel fisktärna som etablerat en koloni i sjön. Helgasjöns miljöer är inte bara vatten, vikar och öar utan också strandskogar. I flera fall har dessa anmärkningsvärt höga värden och rymmer en rad rödlistade och hotade fågelarter.

Helgasjöns ornitologiska värden är anmärkningsvärda ur såväl ett regionalt som nationellt och internationellt perspektiv. Bestånden av storlom, fiskgjuse, storskrake och småskrake liksom bivråk, havsörn, lärkfalk, drillsnäppa, gråtrut och fisktärna med flera arter understryker Helgasjöns status som en förstklassig fågelsjö.

Inventeringen visar samtidigt att det lokalt på vissa känsliga platser i Helgasjön förekommer mänskliga störningar som kan utgöra ett hot mot sjöns häckande fåglar och 2019 har visat sig gett sämre häckningsutfall än 2018. Antalet fritidsbåtar och kanoter i Helgasjön är stor. De flesta uppträder respektfullt mot sjöns fåglar och miljöer, men vid inventeringen har det uppmärksammats båtar som ankrat upp under längre perioder i närheten av örnars och fiskgjusars bon för att fiska, vilket riskerar att förstöra häckningar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 oktober 2019