Sol, vind och vatten

I Växjö kommun som geografiskt område var andelen förnybar energi 60 % år 2014. Det mesta av detta är trädbränslen som används för att producera värme och el, men det finns också en liten del sol-, vind- och vattenkraft i kommunen. Den största mängden (framförallt vindkraft) är i privat regi.

Solenergi

Under år 2014 beräknas solenergiproduktionen i kommunen till cirka 1 400 MWh. Av detta är cirka 560 MWh värme producerad i solfångare i hushåll. 84 MWh värme producerades i solfångarna på Växjö Simhall. Elproduktionen i solceller beräknas till 755 MWh under år 2014. Vöfabs kommunala anläggningar producerade cirka 392 MWh och finns på kommunhuset, Kungsmadskolan, Centrumskolan, Teleborg Centrumskolan, Norregårdskolan, Östra Lugnets skola, Kulturarvcentrum, Förskolan Vikaholm. Dessutom finns solceller på serverhallen Green Data Center och i privata hushåll och företag.

Vindenergi

Lokalproducerad vindkraft produceras i två kraftverk och beräknades till 2 600 MWh år 2014. I kommunal regi finns ett mindre vindkraftverk monterat på taket på kvarteret Blåsbälgen på Teleborg och bidrar till försörjning av fastighetsel i huset.

Vattenkraft

Växjö kommun äger fyra vattenkraftverk och av dessa är tre i bruk. Sammanlagt finns 13 vattenkraftverk i kommunen med en total installerad effekt på 2,6 MW och en normalproduktion på 8-17 GWh, beroende på nederbörden. År 2014 beräknades produktionen till 10,5 GWh. Det finns möjlighet att utöka produktionen av el från småskalig vattenkraft, genom effektiviseringar och upprustningar av befintliga verk. Det är dock viktigt att detta görs utan störning på omgivande natur och vattendrag. Växjö kommun vill värna den småskaliga vattenkraften, såväl i kommunal som privat ägo, och vill samtidigt hitta en bra balans med övriga miljömål.

Relaterade länkar

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 april 2018
Hållbarhet och miljö