Så renas avloppsvatten

 Alla avloppsreningsverk har samma funktion, att rena vattnet, men oftast är de lite olika utformade.

Avloppsvatten renas i fyra steg. Här är en enkel beskrivning av hur ett av våra avloppsreningsverk fungerar.

1. Mekanisk rening

Avloppsvattnet kommer till reningsverket från hushåll och industrier via ledningar och pumpstationer. Inne på avloppsreningsverket silas större föremål och partiklar bort i fina galler. Det kan vara allt från toapapper till tamponger, tops, bindor, godispapper och bomull.

Sedan passerar vattnet ett sandfång. Där sjunker andra tunga partiklar som t.ex. sand, grus och kaffesump till botten.

2. Biologisk rening

Här bryts det organiska materialet och även kväve ner av mikroorganismer, främst bakterier. För att kunna arbeta bra behöver mikroorganismerna syre och därför tillförs luft. Det gör att vattnet bubblar.

Därefter pumpas vattnet till sedimenteringsbassänger. Där är vattnet lugnt och stilla så att mikroorganismerna sakta hinner sjunka ner till botten. En del av mikroorganismerna pumpas tillbaka till de biologiska bassängerna, medan överskottet (som nu kallas slam) pumpas ut ur reningsprocessen till
en särskild slambehandlingsdel.

Kvävet renas bort

På vissa reningsverk kan även kvävet renas bort i det biologiska steget. I Växjö kommun finns särskild kväverening på reningsverket Sundet i Växjö. Genom att vattnet förs mellan olika bassänger, vissa med syre och andra bassänger utan syre i, skapas trivsamma miljöer för olika sorters mikroorganismer. Dessa mikroorganismer kan omvandla kvävet i vattnet till gasform så att det går upp i luften. Luften består naturligt till stor del av kväve så det lilla extra från avloppsreningsverken skadar inte oss eller
naturen.

3. Kemisk rening

Här tillsätts kemikalier för att ta bort fosfor. I Växjö kommun används främst järnsulfat, järnklorid och aluminiumklorid.

Kemikalien binder näringsämnet fosfor till sig och klumpar ihop sig i så kallade flockar som, som sjunker till botten av bassängen. Slammet skrapas ihop och pumpas sedan till en särskild slambehandlingsdel.

4. Filtrering

Här tas det slam och de partiklar som inte hunnit sjunka ner till botten i sedimenteringsbassängerna bort. Vattnet filtreras igenom en tjock sandbädd och de partiklar som finns kvar i vattnet fastnar då på
sandkornen.

Sandfiltrering finns i Växjö kommun på tre reningsverk:

  • Sundet i Växjö
  • Ingelstad
  • Dädesjö

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 augusti 2017
Hållbarhet och miljö