Eldningsförbud i Växjö kommun

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extremt hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Vård av sjö och vattendrag

Runt om i Växjö finns många sjöar och vattendrag. Det är viktigt att vi tar väl hand om vårt vatten, både för nuvarande och kommande generationer, så vi kan använda det till att bada och fiska i.

Den allra första restaureringen som gjordes av en sjö i Sverige var i Växjö. Det var sjön Trummen, söder om Växjö centrum, som i början på 1970-talet restaurerades. Då var sjön var kraftigt påverkad av övergödning från utsläpp av avloppsvatten.

Genom muddring, omhändertagande av dagvatten och reduktionsfiske lyckades vi förbättra vattenkvaliteten väsentligt. Därefter har vi restaurerat och förbättrat flera av de centrala Växjösjöarna, men fortfarande återstår det arbete innan vi kan bada i alla våra sjöar.

En anledning till dagens problem med övergödning är att gamla tiders avloppsslam fortfarande ligger på bottnarna i sjöarna och läcker samt att sjöarna har en mycket liten vattenföring. Vattenföring är ett mått på hur stort vattenflöde ett vattendrag har.

Vi måste vårda våra sjöar

Alla sjöar och vattendrag i Sverige ska ha god status och vattenkvaliteten får inte försämras. Det är målsättningen med EU:s ramdirektiv för vatten, som också kallas för vattendirektivet. Det övergripande målet är att nå en god vattenstatus till år 2015, vissa sjöar och vattendrag senast till år 2027.

Alla kommuner är därför skyldiga att förbättra kvaliteten i sjöar och vattendrag. Det kan handla om åtgärder som miljötillsyn och samhällsplanering men även fysiska åtgärder som att säkerställa dricksvattenförsörjning och till och med restaurering av hela sjöar.

Kommunen måste varje år redovisa sitt arbete med att vårda sjöar och vattendrag till Vattenmyndigheten.

Länsstyrelen har undersökt 44 sjöar och vattendrag i Växjö för att bedöma om de är påverkade av övergödning, försurning, miljögifter, eller om den biologiska mångfalden är försämrad.

Varje sjö och vattendrag blir sen klassade efter vilken ekologisk status de har, där statusen kan vara antingen hög, god, måttlig, otillfredsställande eller dålig.

Sjöar och vattendrag som fått resultatet dålig, otillfredsställande eller måttlig status måste åtgärdas.

Så mår våra sjöar

Av Växjö kommuns 44 sjöar som undersökts, är resultatet:

  • 1 sjö har hög ekologisk status
  • 27 sjöar har god ekologisk status
  • 9 sjöar har måttlig ekologisk status
  • 6 sjöar har otillfredsställande ekologisk status
  • 1 sjö har dålig ekologisk status.

I vattnet norr om Växjö är det framförallt försurning som är det stora problemet. I vattnet söder om Växjö samt i Växjösjöarna är det övergödning, som beror på nuvarande och gamla utsläpp från avlopp och jord- och skogsbruk som är det största problemet.

Liksom i hela Sverige är våra sjöar och vattendrag påverkade av kvarnar, kraftverk och fördämningar som påverkar fiskar och annat djurliv på ett dåligt sätt. Likaså är vårt vatten påverkat av kvicksilver som i resten av
landet.

Relaterade länkar

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 januari 2018
Hållbarhet och miljö