Är du inte nöjd med beslutet?

Om du inte är nöjd med arbete och välfärds beslut om ditt alkoholtillstånd kan du överklaga det skriftligt.

Ange i skrivelsen vilket beslut du överklagar, till exempel genom att skriva beslutsdatum och diarienummer, vilken ändring av beslutet som du önskar samt motivering till ditt yrkande.

Skrivelsen ska vara undertecknad av dig och bör vara ställd till förvaltningsrätten i Växjö. Skrivelsen ska dock lämnas in eller sändas till Växjö kommun, Arbete och välfärd, Box 1222, 351 12 Växjö, för att uppenbara felaktigheter i beslutet ska kunna rättas.

Om förvaltningen inte ändrar beslutet som du vill kommer handlingarna att översändas till förvaltningsrätten i Växjö för prövning.

Arbete och välfärd måste ha tagit emot skrivelsen inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet annars kan överklagandet inte prövas.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 juni 2020