För restauranger och livsmedelsföretag

Här hittar du som driver restaurang, café eller annan livsmedelsverksamhet specifik information kopplat till coronaviruset. 

Sedan den 25 mars tillåts endast bordsservering på restauranger, barer och caféer för att minska smittspridningen. I korthet innebär föreskrifterna att:

  • Besökare endast får äta och dricka sittande vid ett bord eller ta med maten för avhämtning
  • Stående servering vid barer (barhäng) inte är tillåtet
  • Det får inte förekomma trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar, besökare ska kunna hålla avstånd till varandra
  • Glesa ut mellan borden
  • Smittskyddsläkarna kan med samråd med kommunen stänga verksamheter som inte följer föreskrifterna

Den 2 april besöker kommunens livsmedelsinspektörer restauranger och caféer i centrum för att höra hur det går med de nya föreskrifterna, svara på frågor samt informera om var man kan hitta mer vägledning. Den 3 april kommer livsmedelsinspektörerna till Samarkand för att prata med verksamheterna där.

Fakturor för livsmedelskontroll har skickats ut och samtliga fakturor som gäller livsmedelskontroll har automatisk förlängts till med sista betalningsdatum 30 juni.

Endast bordservering

Den 24 mars fattade Folkhälsomyndigheten beslut om ytterligare åtgärder för att begränsa smittspridningen. Åtgärderna riktar sig till bland annat restauranger, kaféer, nattklubbar och barer och innebär i korthet att endast bordsservering kommer att tillåtas. Under länkarna nedan kan du som företagare läsa mer om vad som gäller.

För Växjö kommuns del så utförs just nu ingen ordinarie tillsyn inom ovanstående branscher utan vi agerar enbart på klagomål.

Bufféverksamhet

Vi får många frågor om det går att ha bufféservering öppen. Det är inte maten i sig eller serveringsbesticken som är problemet. Men om det finns smittade personer i lokalen skulle trängsel och att människor är nära varandra kunna bidra till att smitta sprids.

För att hålla din bufféservering öppen måste du uppfylla kraven i Folkhälsomyndighetens föreskrift "Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer m.m."länk till annan webbplats samt fortsätta att följa verksamhetens ordinarie hygienrutiner.

Folkhälsomyndigheten poängterar att det inte får förekomma trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar utan besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra.

Uteservering

Växjö kommun prioriterade våsopningen i centrum, vilket har gjort att uteserveringarna kunde öppna vecka 13. Växjö kommun kommer under 2020 inte ta ut någon avgift för upplåtande av allmän platsmark för uteserveringar i centrum men du behöver fortfarande ansöka om tillståndet. Du ansöker om tillståndet hos polisen på samma sätt som tidigare och betalar en avgift för det, men du blir inte fakturerad av kommunen för att du använder ytan.

Om det finns smittade personer i lokalen som kommer nära andra människor i trängseln kan smitta spridas från person till person.

Du som verksamhetsutövare ska enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter ha rutiner för hur verksamheten kan förhindra smittspridning av covid-19 bland besökare. Du ska säkerställa att det inte förekommer trängsel eller långa köer i verksamhetens lokaler eller i anslutning till din lokal. Det är du själv som formar rutiner utefter just din verksamhet.

Ett tips som du som verksamhetsutövare kan göra är att tejpa på golvet så att dina gäster lättare kan hålla avstånd mellan varandra i betal- och buffékön. Avståndet rekommenderas vara 1,5 meter till 2 meter.

De livsmedelsinspektörer som genomför kontroll hos dig har förståelse för att situationen just nu kan vara mycket ansträngd för er verksamhet. Vi kommer i möjligaste mån att i första hand förboka planerade kontroller.

Växjö kommun kommer endast att göra tillsynsbesök som är nödvändiga just nu. Det gäller följande typer av tillsyn:

  • Livsmedelskontroll på verksamheter klassade med hög risk (hanterar rått kött och/eller arbetar med nedkylning av livsmedel) samt butiker. Fokus kommer att ligga på deras riskhantering.
  • Anmälningar om misstänkt matförgiftning
  • Livsmedelslarm som kommer från Livsmedelsverket
  • Klagomål på verksamheter som kommer in till oss.

Växjö kommun kommer också att ta en dialog med de företag som har inbokade besök för att se om företaget vill ha besöket nu eller skjuta upp bokningen till senare i vår.

Verksamheter där personer ur riskgrupper vistas, till exempel vård- och omsorgsboenden, kommer inte att kontrolleras i dagsläget.

Bufféserveringar, lösgodisförsäljning och liknande behöver inte upphöra och kommer inte att kontrolleras särskilt med anledning av corona (covid-19).

Vanliga hygien- och städrutiner räcker, utifrån vad vi vet idag, även under rådande läge med corona (covid-19). Den som är sjuk ska aldrig hantera livsmedel.

Just nu behöver restaurangbranschen och berörda myndigheter samt kommuner tillsammans hjälpas åt för att förhindra spridningen av covid-19 utan att införa mer tvingande åtgärder som påverkar restaurangbranschen.

Kravet anger att smittskyddsläkaren ska samråda med kommunen. Det innebär att miljö- och hälsoskyddsnämnden på förfrågan av smittskyddsläkare ska kontrollera att verksamhetsutövare infört ändamålsenliga rutiner om förhindrande av smitta av covid-19 i sin egenkontroll.

Uppdraget utgör inte livsmedelskontroll utan innebär att den lokala myndigheten samverkar med smittskyddsläkare i enlighet med smittskyddslag när det behövs. Det finns ingen möjlighet för kommunen att meddela beslut om ingripande med anledning av de nya reglerna. I de fall egenkontrollen inte uppfyller kraven ska smittskyddsläkaren kontaktas. Avgift kan inte tas ut för arbetet.

Någon allmän uppföljning av de nya föreskrifterna behöver inte ske. Det är i första hand fråga om att uppföljning ska ske genom verksamheternas egenkontroll. I de fall kommunerna får klagomål på livsmedelsverksamheter som tar sikte på att de nya föreskrifterna inte följs behöver smittskyddsläkaren kontaktas. För Växjö kommuns del så utförs just nu ingen ordinarie tillsyn inom ovanstående branscher utan vi agerar enbart på klagomål.

Med anledning av corona förlängs tiden för företagare som ska lämna in köldmediarapporten. Sista inlämningsdatum är 30 april 2020. Men vi behöver få information om att den kommer senare, meddela via miljokontor@vaxjo.se. Vi kommer inte att ta ut några miljösanktionsavgifter för dem som lämnar in rapporterna under april.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 april 2020
Jobb och företag