För restauranger och livsmedelsföretag

Här hittar du som driver restaurang, café eller annan livsmedelsverksamhet specifik information med anledning av coronaviruset.

Nya regler för serveringsställen från och med 1 juli

Från 1 juli 2021 gäller nya regler för serveringsställen. De nya reglerna innebär att:

 • Maxantalet för antal personer i ett sällskap på uteserveringar har tagits bort.
 • Maxantalet för antal personer i ett sällskap inomhus har ökat till 8 personer.
 • Kravet att stänga klockan 22.30 har tagits bort.

Observera att följande regler gäller i lokalen och på uteserveringen:

 • Reglerna om ett avstånd på minst en meter mellan olika sällskap gäller fortfarande.
 • Det måste fortfarande ske sittande förtäring.
 • Det får inte uppstå trängsel.

Övriga föreskrifter enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (HSLF-FS 2021:46) Länk till annan webbplats. gäller fortfarande.

Ladda ned affisch

Vi har tagit fram affisch med information om hur vi tillsammans kan stoppa smittspridningen. Ladda gärna ned, skriv ut och sätt upp på din arbetsplats, i din butik eller på din restaurang.

Hämta affischen här. , 65 kB.

Från och med den 1 juli 2020 gäller ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Den nya lagen innebär att:

 • serveringsställen som restauranger, barer och caféer får ansvar för att vidta åtgärder för att förhindra spridning av covid-19.
 • Växjö kommun ansvarar både för trängseltillsynen och för beslut om åtgärder om det skulle förekomma trängsel på serveringsställen. Tidigare var det smittskyddsläkaren som ansvarade för beslut om åtgärd.

Vilka berörs av den nya lagen och föreskriften? 

Lagen gäller näringsverksamheter som driver servering till allmänheten av mat eller dryck och där det finns möjlighet att äta och dricka på stället. Lagen gäller för serveringar både utomhus och inomhus.

Verksamheter där det inte finns möjlighet till förtäring på stället omfattas inte, som exempelvis kiosker, food trucks och liknande där det saknas sittplatser och bord. Lagen gäller inte heller livsmedelsbutiker, personalrestauranger och skolmatsalar. Dessa omfattas i stället av folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 Länk till annan webbplats. eller pandemilagen Länk till annan webbplats..

Serveringsstället ansvarar för att: 

 • besökare kan hålla minst 1 meters avstånd till andra sällskap. 1 meter gäller även om det finns skiljeväggar i form av plexiglas, tyg eller liknande mellan sällskapen.
 • storleken på ett sällskap som får sitta vid ett bord begränsas till åtta personer inomhus.
 • om ett serveringsställe anordnar en konsert eller liknande ska publiken sitta ner.
 • om det behövs, öka avståndet mellan sällskap till mer än en meter eller minska antalet besökare som samtidigt får vistas i lokalerna, för att säkerställa att trängsel inte uppstår.
 • informera besökare om hur de kan minska risken för smittspridning. Information om hur risken för smittspridning kan förhindras bör lämnas vid entréer, toaletter och andra platser där besökare befinner sig. Informationen bör vara väl synlig och innehålla information om vikten av att hålla avstånd och att sköta sin handhygien, att mat och dryck ska intas sittandes vid ett bord eller en bardisk och att man bör stanna hemma om man har symtom på covid-19. 
 • erbjuda besökare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller handsprit. 
 • lokaler och tillhörande områden utomhus som besökare har tillträde till ska vara utformade så att trängsel undviks. Detta gäller även vid entréer eller liknande områden.  
 • vidta lämpliga åtgärder för att trängsel ska kunna undvikas på de inom- och utomhusytor som besökare har tillträde till. Detta kan man genomföra genom exempelvis: 
 • möblera om eller på annat sätt skapa utrymme.
 • markera avstånd på golvet eller på annat sätt markera vilket avstånd besökare bör hålla till varandra.
 • begränsa antalet besökare som vistas samtidigt på serveringsstället.
 • använda alternativa lösningar till köer såsom nummerlappssystem. 
 • servering av mat eller dryck endast sker till besökare som sitter vid ett bord eller en bardisk. Besökare får dock hämta mat och dryck vid en disk, en buffé eller liknande, om det kan ske utan trängsel. 
 • det finns rutiner för hur smittspridning bland besökare kan förhindras. Den som driver ett serveringsställe ska även säkerställa att personalen får information om hygienåtgärder för att förhindra smittspridning mellan besökare. 

Kommunens ansvar och befogenheter 

Kommunen kommer fortsätta ha ansvar för tillsynen över att serveringsställen vidtar de åtgärder som krävs för att förhindra smittspridning. Kommunen kan även fatta beslut om krav på åtgärder, vite eller förbud att bedriva verksamheten utifrån smittskyddsperspektiv.  

Läs mer om föreskrifterna från Folkhälsomyndigheten. Länk till annan webbplats.

Läs frågor och svar hos www.lansstyrelsen.se. Länk till annan webbplats.

Endast bordservering

Den 24 mars 2020 fattade Folkhälsomyndigheten beslut om ytterligare åtgärder för att begränsa smittspridningen. Åtgärderna riktar sig till bland annat restauranger, kaféer, nattklubbar och barer och innebär i korthet att endast bordsservering kommer att tillåtas.

Information från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om vad de nya föreskrifterna innebär. Länk till annan webbplats.
Frågor och svar på www.livsmedelsverket.se. Länk till annan webbplats.

Bufféverksamhet

Det är inte maten i sig eller serveringsbesticken som är problemet, utan om det finns smittade personer i lokalen skulle trängsel och att människor är nära varandra kunna bidra till att smitta sprids.

För att hålla din bufféservering öppen måste du uppfylla kraven i Folkhälsomyndighetens föreskrift "Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer m.m." Länk till annan webbplats. samt fortsätta att följa verksamhetens ordinarie hygienrutiner.

Folkhälsomyndigheten poängterar att det inte får förekomma trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar utan besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra.

Uteservering

Under 2021 kommer kommunen inte ta ut någon avgift för upplåtande av allmän platsmark för uteserveringar i centrum, men du behöver fortfarande ansöka om tillståndet hos Polisen. Länk till annan webbplats.

Restauranger har möjlighet att väderskydda uteserveringar med ihopfällbar takkonstruktion, som inte kräver bygglov, och höj- och sänkbara fönster. Råd och riktlinjer för bygglovsbefriade uteserveringar. , 2 MB.

Om det finns smittade personer i lokalen som kommer nära andra människor i trängseln kan smitta spridas från person till person. Du som verksamhetsutövare ska enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter ha rutiner för hur verksamheten kan förhindra smittspridning av covid-19 bland besökare. Du ska säkerställa att det inte förekommer trängsel eller långa köer i verksamhetens lokaler eller i anslutning till din lokal. Det är du själv som formar rutiner utefter just din verksamhet.

Ett tips som du som verksamhetsutövare kan göra är att tejpa på golvet så att dina gäster lättare kan hålla avstånd mellan varandra i betal- och buffékön. Enligt Folkhälsomyndighetens nya föreskrifter ska besökare kunna hålla minst en meters avstånd till andra sällskap på ett serveringsställe.

Livsmedelskontrollen är klassad som en samhällsviktig funktion eftersom den kan bidra till att den redan hårt pressade sjukvården inte belastas i onödan. Därför kommer livsmedelskontrollen i Växjö kommun utföras som planerat i den mån det är möjligt.

Växjö kommun prioriterar tillsynsbesök på plats som är nödvändiga. Det gäller följande typer av tillsyn:

 • Livsmedelskontroll på verksamheter som är klassade med hög risk (hanterar rått kött och/eller arbetar med nedkylning av livsmedel) samt butiker. Fokus kommer att ligga på deras riskhantering.
 • Anmälningar om misstänkt matförgiftning.
 • Livsmedelslarm som kommer från Livsmedelsverket.
 • Klagomål på verksamheter som kommer in till oss.

För tillsynsbesök som inte är prioriterade enligt ovan erbjuder kommunen digital tillsyn, där så är lämpligt.

När vi besöker din verksamhet vill vi be dig/er om att tänka på vikten av att hålla avstånd för att undvika och förebygga smittspridning. När det är möjligt vill vi få möjligheten att själva gå runt i verksamheten och sedan stämma av med den som är ansvarig för att sammanfatta kontrollen.

Vi utför inte livsmedelskontroll om vi har symptom/är sjuka. Vi tänker också på att ha god handhygien och hålla avstånd under kontrollen.

Nivån på kontrollen anpassas efter var riskerna finns. Det betyder att vi för att effektivisera kontrollen i dessa tider fokuserar på de områden där de största/allvarligaste riskerna finns när vi gör kontroll på era verksamheter.

Arbeta inte med livsmedel vid sjukdom

I livsmedelslagen Länk till annan webbplats. finns bestämt att personer som är smittbärare inte ska arbeta med livsmedel.

Bufféserveringar, lösgodisförsäljning och liknande behöver inte upphöra och kommer inte att kontrolleras särskilt med anledning av corona (covid-19).

Vanliga hygien- och städrutiner räcker, utifrån vad vi vet idag, även under rådande läge med corona (covid-19).

Vid klagomål

Växjö kommun hanterar frågor och klagomål/synpunkter kring trängsel på uteserveringar, restauranger och caféer. Tillsynen sker utifrån Folkhälsomyndighetens föreskrift. Länk till annan webbplats.

För trängsel på andra platser än serveringar, till exempel i butiker, kollektivtrafik eller på allmänna platser som parker och torg, gäller istället Folkhälsomyndighetens föreskrifter om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 Länk till annan webbplats. och pandemilagen.

Länsstyrelsen Kronoberg utövar tillsyn enligt pandemilagen. Mer information finns på länsstyrelsens webbplats. Länk till annan webbplats.

Växjö kommun har alltså ingen möjlighet att granska verksamheter som inte är livsmedelsverksamheter. Du kan alltid vända dig till den som driver verksamheten ifråga och hänvisa till föreskriften om allas ansvar för att undvika trängsel.

Den som ansvarar för verksamheten ansvarar för att ha rutiner för att göra risken för smittspridning så liten som möjligt. Riskbedömningar ska göras regelbundet utifrån rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Kommunen kan sedan den 1 juli 2020 fatta beslut om att förbjuda verksamheter som inte uppfyller kraven.

Uppdraget utgör inte livsmedelskontroll utan innebär att kommunen samverkar med smittskyddsläkare i enlighet med smittskyddslag när det behövs. Det finns ingen möjlighet för kommunen att meddela beslut om ingripande med anledning av de nya reglerna. I de fall egenkontrollen inte uppfyller kraven ska smittskyddsläkaren kontaktas. Avgift kan inte tas ut för arbetet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 juli 2021
Jobb och företag