Avlopp från industri och företag

Avloppsreningsverken behöver inte ta emot spillvatten från industri eller företag, som är mer förorenat än det spillvatten som kommer från hushållen. Om företag behöver släppa ut smutsigare vatten kan man i vissa fall få göra det mot en avgift.

Det finns riktvärden för flera ämnen och parametrar som inte bör överstigas för att man ska få släppa avloppsvattnet till det kommunala nätet. Kontakta VA-avdelningen om du vill veta vilka riktvärden som gäller.

Om man vill släppa ut spillvatten som innehåller högre halter av syreförbrukande ämnen (BOD7 och CODcr), totalkväve, totalfosfor och suspenderat material till det kommunala avloppsledningsnätet, så finns en speciell industritaxa. Kontakta VA-avdelningen för att upprätta avtal för sådana särskilda utsläpp, för att få hela industritaxan eller mer information.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 april 2018
Jobb och företag