Diesel, bekämpning och kemikalier

Vanliga kemikalier i lantbruket kan vara oljor, bekämpningsmedel, drivmedel, köldmedia i mjölktankar, handelsgödsel, verkstadskemikalier, rengöringsmedel och veterinära läkemedel. Felaktig hantering kan få stora konsekvenser för miljö och hälsa.

Välj miljömärkt

Enligt miljöbalkens regler ska man alltid välja så miljövänliga produkter som möjligt. Om du har möjlighet så välj miljöcertifierade produkter i första hand.

Förvaring av kemikalier

Hälso- eller miljöfarliga kemiska produkter ska förvaras så att hälso- och miljörisker förebyggs. Detta innebär till exempel att:

  • De ska förvaras svåråtkomliga för små barn och avskilt från livsmedel och foder. Kemiska produkter som är klassificerade som Mycket giftig, Giftig, Frätande och Starkt frätande måste förvaras inlåsta.
  • Förvaring bör i första hand ske inomhus, i ett utrymme med god ordning och ventilation. I ett mer omfattande förråd ska det vara ett tätt golv utan golvbrunn och hög tröskel. Flytande kemikalier bör alltid förvaras invallat.
  • Hantering av flytande kemikalier ska endast ske på ytor som man kan samla upp eventuellt spill på. Meka till exempel aldrig i utrymme med avlopp utan att först täppa igen det ordentligt. Något uppsugande material som absol ska alltid finnas lättillgängligt där flytande kemikalier hanteras.
  • Bekämpningsmedel ska alltid förvaras avskilt från andra produkter och i originalförpackning. I övrigt ska förvaringskärl för kemikalier alltid märkas så att alla som kan komma i kontakt med det vet vad det innehåller.
  • Brandfarliga kemikalier bör förvaras för sig.

Även Arbetsmiljöverket har regler kring förvaring av kemiska produkter.

Fråga efter säkerhetsdatablad

När du köper en produkt så fråga alltid efter dess säkerhetsdatablad (f.d. varudeklaration). Här finns nödvändig information om produktens risker för miljö och hälsa, säkerhetsutrustning och hur du ska agera vid en eventuell olyckshändelse. Säkerhetsdatablad ska enligt arbetsmiljökrav finnas lättillgängliga hos alla som har anställd eller inhyrd arbetskraft.

Kemikalieförteckning

En förteckning på kemiska produkter som används i verksamheten ger överblick och kan förebygga skador på miljö- och hälsa – så väl i det dagliga arbetet som i händelse av brand eller andra incidenter. Alla verksamheter som är anmälningspliktiga eller tillståndspliktiga enligt Miljöbalken ska ha en aktuell kemikalieförteckning. Arbetsmiljöregler kräver också en kemikalieförteckning för alla verksamheter med anställd eller inhyrd personal, oavsett storlek.

En kemikalieförteckning ska innehålla:

  • Produktens namn och användningsområde
  • Förbrukad mängd per år
  • Information om produktens hälso- och miljöskadlighet
  • Produktens klassificering med avseende på hälso- eller miljöfarlighet

En vägledning för kemikalieförteckning i lantbruket finns under rubriken Relaterade dokument.

Senast uppdaterad: 7 december 2021