Eldningsförbud i Kronobergs län

Eldningsförbud gäller i hela Kronobergs län från klockan 10.00 lördag den 30 maj och tills vidare. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County.

Stäng meddelande

Egenkontroll - miljöfarlig verksamhet

Alla som bedriver en verksamhet som kan påverka miljön eller hälsa är skyldiga att planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga risker. Det gör man med hjälp av ett egenkontrollprogram.

Kravet på egenkontroll gäller både företag och enskilda personer. Det innebär att du som driver en verksamhet eller gör något som påverkar miljön ska känna till hur man gör det på ett säkert sätt för miljön och människors hälsa.

Du ska kunna bedöma vilka mätningar, beräkningar, journaler osv. som är nödvändiga. Du ska ha kunskapen som behövs för att agera rätt i olika situationer. I vissa fall kanske konsulthjälp är nödvändigt om det behövs specialkompetens.

Hur omfattande det förebyggande kontrollarbetet behöver vara beror på hur typen av verksamhet och hur omgivningen är. För anmälnings- eller tillståndspliktiga verksamheter/åtgärder finns mer specifika krav på arbetets omfattning och dokumentation.

Kortfattat innebär egenkontrollförordningen att verksamheten ska ha skriftliga rutiner för:

  • Vem som ansvarar för att verksamheten bedrivs på ett miljöriktigt sätt.
  • Hur drift- och kontrollutrustningen underhålls och analysresultat sparas.
  • Vilka stora och små miljörisker som finns, hur de förebyggs och hur de följs upp.
  • Kontakt med miljö- och hälsoskyddskontoret och andra instanser, till exempel räddningstjänst och kommunens VA-kontor, vid spill, utsläpp och andra driftstörningar. 
  • En kemikalieförteckning.

Anmälan om driftstörning

Om en driftsstörning eller liknande händelse inträffar i verksamheten som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller miljön ska tillsynsmyndigheten omgående underrättas. Om det är kommunen som är tillsynsmyndighet ska miljö- och hälsoskyddskontoret kontaktas.

Det är viktigt att tillsynsmyndigheten informeras omgående, bland annat av följande skäl:

  • Skyddsåtgärder kan behöva vidtas
  • Viss provtagning eller annan uppföljning kan behöva göras
  • Om orolig allmänhet hör av sig till myndigheten behöver vi vara uppdaterade
  • Allmänheten och andra berörda kan behöva informeras

Kontakta miljö- och hälsoskyddskontorets handläggare på vardagar via kontaktcenter. Du kan även rapportera driftstörning till miljokontor@vaxjo.se. Använd gärna blanketten nedan och bifoga den i e-postmeddelandet.

Vid utsläpp eller olycka som kan påverka kommunens dricksvatten, dagvatten eller spillvatten ska Växjö kommuns VA-avdelning kontaktas. Du når dem på vardagar via kontaktcenter.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 mars 2020
Jobb och företag