Eldningsförbud i Kronobergs län

Eldningsförbud gäller i hela Kronobergs län tills vidare. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County.

Stäng meddelande

Förorenad mark

Den som vid nybyggen, rivningar eller vid grävarbeten upptäcker eller misstänker att mark, grundvatten, vattenområde eller byggnader är förorenade, ska snarast kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret.

Om det krävs en efterbehandlingsåtgärd, till exempel i form av sanering, ska det anmälas till miljö- och hälsoskyddskontoret. Anmälan ska göras i god tid (normalt 6 veckor) innan arbetet påbörjas och den ska vara skriftlig. Vid akuta situationer gäller att skador och risker ska undanröjas utan att nya skapas och ett förenklat anmälningsförfarande får då tillämpas.

Ansvar

Huvudprincipen är att den som orsakat föroreningen ska stå för efterbehandlingen. Ansvaret kan delas solidariskt mellan flera verksamhetsutövare. Finns inte ansvarig verksamhetsutövare kvar, kan fastighetsägaren eller den som utför åtgärder i ett förorenat område bli ansvarig. Om ansvarig för efterbehandling saknas eller om den ansvarige inte har tillräckliga medel för att bekosta undersökning och sanering så finns det i vissa fall möjlighet att söka bidrag från Naturvårdsverket.

Lagstiftning

I miljöbalkens 10 kapitel regleras förorenade områden. Med förorenade område avses mark- och vattenområden samt byggnader och anläggningar som är så förorenade att de kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Pågående saneringsarbete vid före detta Åryds glasbruk

Under hösten 2017 genomfördes jordprovtagning vid gamla glasbruket i Åryd. Resultat bekräftade höga halter av arsenik och bly jorden, dock hittades inga förhöjda halter i grundvattnet.

Det är inte farligt att promenera på förorenad mark men man ska undvika att plocka glasbitar från marken då det kan finnas förorenad jord på dem. Det gäller speciellt för barn som är känsligare än vuxna när det kommer till arsenik.

Eftersom jordprovtagning visade höga halter arsenik i strandområdet har vi satt upp skyltar om att man inte ska vistas där. De kompletterande fältmätningarna i ytliga jordlager i samma område visar inte på så höga arsenikhalter att vi bedömt att området måste hägnas in.

Flera fältmätningar genomfördes under maj 2018. Övriga grundvatten-, ytvatten och sedimentprover ska samlas in under hela 2018 och i slutet av året ska en riskbedömning genomföras.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 juni 2020
Jobb och företag