Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kronoberg

Från 5 november till 13 december gäller allmänna skärpta råd i Växjö kommun och Kronobergs län.

Stäng meddelande

Köldmedia

Kylar, frysar, värmepumpar och luftkonditioneringar kan innehålla köldmedia som tunnar ut ozonskiktet och bidrar till växthuseffekten. Det är därför viktigt att du ser över din anläggning så att köldmediet inte läcker ut i luften.

Du behöver

  • Regelbunden kontroll utförd av certifierad personal
  • Journal som redovisar utförd service och kontroll
  • Årlig rapport som sammanställs till miljökontoret senast 31 mars

Reglerna gäller dig som har en utrustning med köldmedier av typ HFC och där kylkretsen innehåller köldmedier som motsvarar 5 ton koldioxidkvivalenter eller mer.

Lär mer om köldmedia på Allt om F-gas webbplatslänk till annan webbplats och på Naturvårdsverkets webbplats.länk till annan webbplats

Årlig rapport till miljökontoret

Den som har ett eller flera aggregat, motsvarande 5 ton koldioxidekvivalenter, där den sammanlagda köldmediemängden uppgår till minst motsvarande 14 ton koldioxidekvivalenter ska sammanställa en årlig rapport. Rapporten ska vara hos miljökontoret senast den 31 mars året efter det kalenderår som redovisas. Det kylföretag du anlitar kan lämna de uppgifter du behöver. Om du anlitar flera olika kylföretag under året måste du själv sammanställa uppgifterna.

Installation av ny anläggning och byte av köldmedium

Miljökontoret ska informeras i god tid innan en installation av nya eller vid byte av köldmedietyp i befintliga aggregat. Detta gäller om aggregatet innehåller motsvarande 14 ton koldioxidekvivalenter köldmedium eller mer. Informationen ska lämnas för att miljökontoret ska ha möjligheter att ha synpunkter på valet av teknik och köldmedium.

Miljö- och hälsoskyddskontorets roll

Miljökontoret har till uppgift att ha tillsyn och kontrollera att du uppfyller lagens krav. Tillsynen finansieras främst genom avgifter. En timavgift på 984 kronor tas ut för handläggningen.

Ibland händer det att någon inte följt reglerna. Vår uppgift är då att se till att felen rättas till så snart som möjligt. För vissa överträdelser är vi skyldiga att utfärda miljösanktionsavgift. Avgiften är en straffavgift som tillfaller staten.

Miljösanktionsavgifter:

  • inte upprättat journal 5 000 kronor
  • inte kontrollerat aggregat i tid 5 000 kronor
  • ingrepp har utförts av obehörig 3000 eller 10 000 kronor
  • årsrapporten inte har inkommit i tid 1 000 kronor

Lagstiftning

  • Förordning (SFS 2016:1128) om fluorerade växthusgaser
  • Förordning (SFS 2016:1129) om ozonnedbrytande ämnen
  • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 517/2014 om fluorerande växthusgaser och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 842/2006 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 juli 2020
Jobb och företag