Nedläggning av miljöfarlig verksamhet

Om du ska lägga ned din verksamhet bör du informera Växjö kommun i god tid innan verksamheten upphör. För vissa verksamheter kan det finnas krav på att en sanerings- eller avvecklingsplan ska godkänna i god tid innan avvecklingen.

Du behöver ta ställning till hur du ska ta omhand och rengöra olika process- eller anläggningsdelar. Här är en checklista med några frågeställningar som du bör gå igenom:

  • Hur ska du ta omhand processutrustning (inklusive tömning av bad, hydrauloljor och andra vätskor)?
  • Hur ska du avveckla/rengöra processavloppsvatten, eventuella reningsanläggningar, kemikalier och slam?
  • Hur ska du ta omhand kemikalier, farligt avfall och annat avfall?
  • Om oljecistern eller oljeavskiljare finns, hur ska du ta omhand och rengöra dem?
  • Hur tar du omhand utrustning för luftrengöring, rengör du ventilationen?
  • Hur tar du hand om tryckluftssystem och elsystem (exempelvis transformatorer)?
  • Behöver väggar, golv och tak rengöras eller saneras?
  • Ska byggnader eller andra större anläggningsdelar rivas?
  • Finns förorenad mark som behöver saneras?

Miljöfarlig verksamhet, anmälan om nedläggning

Miljöfarlig verksamhet, anmälan om nedläggning

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 december 2021
Jobb och företag