Avlopp från industri och företag

Avloppsreningsverken är anpassade för att kunna ta hand om spillvatten, som är förorenat motsvarande vad som kommer från hushållen. Om företag behöver släppa ut smutsigare vatten än så, kan man i vissa fall få göra det mot en avgift.

Det finns riktvärden för flera ämnen och parametrar som inte bör överstigas för att man ska få släppa avloppsvattnet till det kommunala nätet. Kontakta VA-avdelningen om du vill veta vilka riktvärden som gäller.

Om man vill släppa ut spillvatten som innehåller högre halter av syreförbrukande ämnen (BOD7 och CODcr), totalkväve, totalfosfor eller suspenderat material till det kommunala avloppsledningsnätet, så finns en speciell industritaxa.

Kontakta VA-avdelningen för att få hela industritaxan, mer information eller upprätta särskilda avtal för sådana utsläpp.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 juli 2019
Jobb och företag