Följ de nationella skärpta råden för att hejda smittspridningen av covid-19

Stäng meddelande

Examensjobb

Självklart kan du göra ditt examensarbete i Växjö kommun! Vi har en stor verksamhet med många ansvarsfulla jobb så finns det mycket att undersöka. Vi vill kunna skapa så meningsfulla och verklighetsanknutna uppdrag som möjligt.

För dig som studerar innebär samverkan en möjlighet att utreda ett faktiskt problem där resultatet kan komma till nytta. Det innebär också en möjlighet att "få in en fot" hos en tänkbar framtida arbetsgivare. För oss som arbetsgivare innebär examensarbetet en möjlighet till värdefull ny kunskap, teknik och insikt genom dina ögon. Ibland har vi önskemål om vad som ska undersökas, men i de flesta fall är vi öppna för förslag från studenterna själva.

Vart skickar jag min fråga om examensjobb?

Om du är intresserad av att skriva ditt examensjobb hos oss mailar du en förfrågan till kommunens kontaktcenter på info@vaxjo.se

I meddelandet är det bra om du bland annat skriver vilken utbildning du läser, vad du vill göra ditt arbete om och när det är planerat tidsmässigt. 

Här finner du några idéer på vad som skulle kunna undersökas

Forskningsanknytning till planerade förbättringsinsatser

Eftersom all utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet inom vårt skolväsende skulle det vara positivt med praktiknära skolforskning i kommunen inom ett avgränsat ämne. Ett sådant förarbete inför ett utvecklingsområde eller förbättringsinsats på huvudmannanivå skulle kunna vara ett examensarbete.

Barnkonsekvensanalyser inför nya beslut på huvudmannanivå

Innan beslut fattas som påverkar barnen är det viktigt att huvudmannen genomför barnkonsekvensanalyser. Eftersom huvudmannen fördelar resurser utifrån sina respektive ansvarsområden innebär det att huvudmannen bör göra barnkonsekvensanalyser utifrån sitt ansvarsområde. Analysens resultat ger underlag inför beslut om förändringar.

Djupare uppföljning och analys av identifierade "problemområde"

För att kunna säkra kvaliteten inom alla delar av utbildningen är det viktigt att huvudmannen följer upp och utvärderar särskilt utvalda områden och vissa prioriterade utvecklingsinsatser med jämna mellanrum, exempelvis hur barn och elever med funktionsnedsättning kan genomföra sin utbildning.

Jämförande studie i projektet Vardagsrehab

Det pågår ett projekt med förstärkt rehabilitering på ett antal hemtjänstenheter. Syftet är att de enskilda omsorgstagarna ska bli mer självständiga. Omsorgförvaltningen vill gärna få hjälp att göra en jämförande studie mellan enheter som har Vardagsrehab och de som inte har det för att studera projektets resultat.

Andra tips är också:

  • Giftfri förskola
  • Hållbar utveckling i förskolan
  • Uppföljning av barn- och elevgruppers sammansättning i förskolan och grundskolan
Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 januari 2021
Jobb och företag