Beviljat projektstöd för insatser till medborgare som står långt från arbetsmarknaden

​Samverkansprojektet Sammansatt problematik i Kronobergs län (SpiK) har fått drygt 15,5 miljoner kr från Europeiska socialfonden (ESF). Projektet ska leda till att fler kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden.

Beslut har fattats av strukturfondspartnerskapet för Småland och Öarna om att bevilja projektet pengar från Europeiska socialfonden, ESF. Projektet kommer att involvera länets offentliga aktörer med ansvar för sysselsättning, arbetsmarknadsinsatser, bedömningar och beslut om ersättningar och insatser samt ingå i Växjölöftet.

- Det här känns fantastiskt! Vi har jobbat hårt för att få till ett gemensamt grepp i den här frågan. Vi vet sedan tidigare att stärkt samordning och bättre individanpassade insatser får effekt i människors liv. SpiK är därför ett viktigt och angeläget projekt som kommer bidra i arbetet att motverka långvarigt utanförskap, säger Marcus Johansson, enhetschef projektenhet Kronoberg.

- Vi fortsätter ligga i framkant med att ansöka om externa medel för att utveckla Växjölöftet och länets arbetsmarknadssamverkan, säger Oliver Rosengren, kommunalråd och ordförande nämnden för arbete och välfärd.

Projektet riktar sig till kvinnor och män 18-64 år som har varit arbetssökande eller sjukskrivna en längre tid, och som är i behov av samordnat stöd från flera professioner. Målet är att individanpassade riktade insatser med en stark koppling till arbetsmarknadens behov ska ge varje deltagare en långsiktig lösning. I projektet ska även de regionala och lokala samverkansstrukturerna utvecklas, jämställdhet och ökad tillgänglighet för målgruppen till arbetsmarknaden är fokus. För att se till så att arbetsmetoder och insatser möter faktiska behov snarare än att tillfredsställa organisatoriska behov kommer projektet involvera målgruppen genom metoden användardriven utveckling/tjänstedesign.

Projektets totala budget ligger på drygt 33 miljoner kronor där 15,5 miljoner utgörs av stöd från Europeiska socialfonden. Resterande del utgörs av medfinansiering i form av deltagartid, kompetens och arbetsinsatser från samtliga parter i projektet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 juni 2020