Egenkontroll

Förskolor, skolor och fritidshem är anmälningspliktiga verksamheter och omfattas av de krav som anges i förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll (SFS 1998:901).

Egenkontroll ska finnas för att förebygga och förhindra att barn utsätts för till exempel buller, dålig ventilation, fukt, mögel, otillräcklig städning, radon och annat som kan påverka deras hälsa eller miljön negativt.

Ansvarsfördelning

Ansvarsfördelningen ska vara dokumenterad. Den kan se olika ut beroende av hur stor din verksamhet är. Exempel på ansvar som kan behöva fördelas är att lagstiftning följs, att nödvändig kunskap finns, att egenkontrollens rutiner hålls uppdaterade. Viktigt att fundera över är hur ansvaret för egenkontrollen är fördelad mellan dig som verksamhetsutövare och fastighetsägaren.

Rutiner

Det ska finnas dokumenterade rutiner för kontroll och skötsel av verksamheten. Dokumentation underlättar bedömning och uppföljning av de risker som verksamheten medför. Ett bra sätt är att utforma checklistor som regelbundet ses över vid uppföljning av egenkontrollen. Förslag på viktiga rutiner:

 • Rutiner för underhåll av lokaler, inredning och annan utrustning
 • Städrutiner där det framgår var, hur ofta, hur och av vem städningen
  ska utföras, och hur den följs upp
 • Hygien- och smittskyddsrutiner
 • Rutiner vid olyckor och tillbud
 • Rutiner för hantering av avfall och kemikalier
 • Rutiner för regelbunden kontroll av ventilationen
 • Rutiner för regelbunden uppföljning

Riskbedömning

Syftet med egenkontrollen är att förebygga och förhindra hälsorisker. Exempel på riskfaktorer kan vara, fukt, mögel, buller, bristfälliga hygienrutiner och allt annat som kanpåverka barns hälsa. Ansvarig verksamhetsutövare måste ha kunskap om riskerna och ska regelbundet undersöka och bedöma riskerna utifrån hälso- och miljösynpunkt. Detta ska vara dokumenterat.

Kemikalieförteckning

Det ska finnas en förteckning över de kemiska produkter som hanteras i verksamheten.
Den ska innehålla:

 • Produktens namn
 • Användning och omfattning (vad den är till för och årlig förbrukning)
 • Hälso- och miljöskadlighet (text, riskfraser)
 • Klassificering (risk-koder)
Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 juli 2020
Jobb och företag