Lokal

För att undvika miljö- och hälsoskyddsproblem är det viktigt att lokalen är rätt utformad. Detta är självklart när du bygger nytt, men kan kräva investeringar för att en befintlig lokal ska fungera bra för verksamheten.

För skolor med exempelvis kemisalar och verkstäder kan ytterligare krav ställas. Lokalen ska även uppfylla gällande krav på brandskydd, tillgänglighet och säkerhet, se Boverkets hemsida.

Lokalyta

Barn har behov att utrymme för att kunna röra sig fritt och på så vis utveckla sin motorik. Även ur smittskyddssynpunkt är det viktigt att ytorna inomhus inte är för små. Många barn på liten yta ökar risken för höga ljudnivåer och försämrad luftkvalitet. Trånga lokaler ökar även slitaget vilket i sig innebär en hälsorisk.

Ljudklimat och akustik inomhus

Kontinuerliga ljudnivåer från installationer, till exempel ventilation ska inte överstiga 30 dB. Undervisningslokaler och utrymmen för lek och måltid bör utrustas med olika typer av akustisk dämpning. Det rekommenderas att de ekvivalenta ljudnivåerna i barnens verksamhet inte överstiger 68 dB.

Ventilation

Det är viktigt att lokalens ventilation är anpassad efter verksamheten och att den regelbundet genomgår service. Fastighetsägaren är skyldig att regelbundet kontrollera ventilationssystemet med hjälp av behörig besiktningsman.

Den obligatoriska ventilationskontrollen OVK, ska genomföras vart tredje år i förskolor, skolor och fritidshem. Tilluft till lokalerna bör vara uppvärmd under vinterhalvåret för att inte ge upphov till drag. Den som driver en förskoleverksamhet behöver veta vad det är för typ av ventilation, att den är tillräcklig för verksamheten och det antal personer som vistas där samt att tillräcklig kontroll och service görs – även om den utförs av någon annan. Beroende på hur lokalerna används kan bedömningen av hur stor personbelastning ventilationen klarar behöva göras för respektive rum, inte på hela lokalens yta. Ett enkelt sätt att kontrollera ventilationens funktion är att mäta koldioxidhalten. Om koldioxidhalten överstiger 1000 ppm (parts per million) kan detta vara en indikation på att ventilationen inte är tillräcklig. Fastighetsägaren bör då kontaktas.

Temperatur

Inomhustemperaturen bör vara mellan 20 och 24°C. Barn leker ofta på golvet och därför bör golvtemperaturen inte vara under 20°C. Avskärmning av solen kan behövs för att lufttemperaturen inte ska bli för hög.

Dagsljus

Rum där barn vistas mer än tillfälligt ska ha tillräckligt med dagsljus för att barnen ska kunna växa och utvecklas. Fönsterytan bör vara minst tio procent av golvytan. Det innebär att till exempel källar- och vindslokaler är olämpliga för förskola, skola och fritidshem.

Fukt

Fukt i byggnader kan orsaka tillväxt av mögel, bakterier och att kemiska ämnen avges från byggmaterial, vilket kan leda till hälsoproblem. Misstanke om fuktskada ska alltid utredas. Det är viktigt att kontrollera att det inte finns fuktskador innan en lokal tas i bruk.

Hygienutrymmen

För förskolor bör antalet toaletter vara minst en per påbörjat tiotal barn och för skolor eller fritidshem en toalett per 15 elever. Förutom toaletter till barn och elever behövs separat personaltoalett. Finns det anställd kökspersonal bör de ha egen toalett. Toaletterna bör ha flytande tvål och engångshanddukar. På förskolor med yngre barn ska det finnas avskilt placerade skötbord med tillgång till rinnande vatten. Vid skötbord ska frånluftsventilation finnas.

Varmvatten

För att minimera risken för bakterietillväxt av till exempel legionella i varmvattensystemet ska vattnet i varmvattenberedare alltid hålla en temperatur på minst 60°C. I ledningarna och vid tappstället ska temperaturen vara minst 50°C. Man bör efter längre uppehåll i verksamheten spola igenom ledningar och kranar för att skölja ur vatten som stått still i ledningarna.

Radon

Radongashalten ska alltid kontrolleras och får inte överstiga 200 Bq/m3. Vid nybyggnation ska lokalen byggas radonsäkert om det finns risk för markradon. Radongashalten ska kontrolleras minst var 10:e till 15:e år samt vid större ombyggnationer. Har det varit problem med förhöjda halter radongas bör mätningar göras med tätare intervaller.

Relaterade länkar

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 juli 2020
Jobb och företag