Placering

Enligt krav i miljöbalken ska alltid bästa möjliga plats väljas när man ska starta förskola, skola eller fritidshem.

Du som verksamhetsutövare har enligt rättspraxis ansvar för att både inomhus- och utomhusmiljön uppfyller kravet på bästa placering. Du ska motivera valet av plats i din anmälan.

Luftföroreningar och buller

Det är inte lämpligt att placera förskola, skola eller fritidshem nära kraftigt trafikerade vägar, industrier eller liknande där buller samt luftföroreningar kan förekomma. Det finns riktvärde för buller både inom- och utomhus som ni ska ta hänsyn till. Det är viktigt att tänka på var ventilationens friskluftsintag placeras för att undvika att förorenad luft dras in i lokalen.

Förorenad mark och PCB

Det är viktigt att marken där verksamheten planeras är fri från föroreningar. Det är din skyldighet som verksamhetsutövare att se till att marken uppfyller kraven för känslig markanvändning. Kontakta alltid miljö- och hälsoskyddskontoret i denna fråga. Om du startar verksamhet i en befintlig byggnad ska lokalerna vara PCB-inventerade och saneras vid behov.

Elektromagnetisk strålning

För att undvika elektromagnetisk strålning bör lokalen inte placeras nära kraftledningar, nätstationer eller ställverk. Nya elinstallationer bör utformas på ett strålningssäkert sätt.

Transporter

Det ska finnas utrymme i anslutning till verksamheten för att ta emot och frakta bort varor och avfall. Vid transport av livsmedel är det viktigt att tänka på att temperaturkedjan inte bryts. För detta behövs kylvagnar och värmevagnar särskilt avsedda för att transportera livsmedel. Se även över parkeringsplatser för föräldrar som lämnar och hämtar för att minska risken för olyckor och störningar när det gäller buller och avgaser.

Utemiljön

Forskning visar att barn mår bättre och är friskare när de visats ute i gröna områden jämfört 4 med inomhus. På verksamheter som har en rymlig utemiljö med träd, buskage och kuperad terräng får barnen en ökad fysisk aktivitet. Deras koncentrationsförmåga förbättras och lek och motorik utvecklas på ett bra sätt. När barnen tillbringar mycket tid utomhus minskar risken för att sjukdomar sprids bland barnen. För många barn är uteleken på förskolan ofta den enda tid barnet är utomhus på hela dagen, särskilt vintertid. Det är viktigt att det finns solskydd i utemiljön för att minska barnens exponering för UV-strålning. Detta kan vara naturlig skugga från träd och växter, men även flyttbara parasoll. Mer information finns i Boverkets vägledning: Gör plats för barn och unga.

Närhet till djur

Med hänsyn till allergier och luktproblem bör verksamheten inte vara lokaliserad intill djurhållning, till exempel häststall och ladugårdar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 juli 2020
Jobb och företag