Verksamhet

Övriga regler och riktlinjer gällande verksamheten.

Hygien och att undvika smittspridning

Det är viktigt att det finns rutiner för handtvätt och personlig hygien både för barn och personal. Hygienrutiner behövs för exempelvis blöjbyten, toalettbesök och måltider. Det bör även finnas rutiner för vad personal och föräldrar ska göra vid utbrott av infektionssjukdomar för att förhindra smittspridning. Det ska finnas rutiner för hur leksaker och annat material rengörs och eventuellt desinficeras. Det är viktigt att verksamheten har regelbunden uppföljning av rutiner vad gäller hygien och smittskydd.

Städning och rengöring

Städningen i förskolan är viktig för att upprätthålla en bra inomhusmiljö, en god hygien och för att undvika smittspridning. Tydliga rutiner för städningen och fördelning av ansvar för städningen är viktig, men även uppföljning och bedömning av om städningen är tillräcklig.

Ventilation

Rutiner bör innehålla ansvarsfördelningen gentemot fastighetsägaren och hur felanmälan sker. Du ska känna till hur många personer som ventilationen är anpassad för i samtliga utrymmen där verksamhet bedrivs. Filterbyten, drifttider och hur ni får kännedom från fastighetsägaren om de kontroller som görs av ventilationen, exempelvis obligatorisk ventilationskontroll är andra delar av er egenkontroll.

Livsmedelshantering

Verksamheter som hanterar livsmedel ansvarar för att kraven i livsmedelslagstiftningen uppfylls. Det innebär bland annat att det ska finnas rutiner som säkerställer en god livsmedelshygien och att personalen som hanterar maten har tillräckliga kunskaper.

Kemikalier

Städkemikalier och andra kemiska produkter som hanteras inom verksamheten ska förvaras inlåsta och avskilda från livsmedel. I städförrådet ska det finnas utslagsvask med varmt och kallt vatten och förrådet ska ventileras med hjälp av frånluft. Det ska även finnas en förteckning över kemiska produkter som är klassade som miljö- eller hälsofarliga.

Avfall

Alla som driver en verksamhet ansvarar själva för att allt avfall som uppstår hanteras på ett korrekt sätt. Farligt avfall, som till exempel elavfall, lysrör, färg- och lackrester får aldrig blandas med övrigt avfall. Det krävs också tillstånd från länsstyrelsen att själv transportera bort farligt avfall. Förvaring av avfallet bör ske i ett separat låst utrymme.

Allergifrågor

Det finns en rad förebyggande åtgärder att vidta för att förebygga allergier. Du bör som verksamhetsutövare ta fram och dokumentera rutiner för arbete med allergifrågor. Astma och allergiförbundets metod för allergirond kan vara en god hjälp. Rutinerna bör innehålla en lista över vilka barn som är allergiska och mot vad. För barn med livsmedelsallergier ska tydliga rutiner finnas för hantering av livsmedel.

Kemikalier i varor och material

Det läcker långsamt ut kemiska ämnen från varor och material vi omger oss av. En del av dessa ämnen har egenskaper som är ohälsosamma. Barn är mer känsliga varför det är viktigt att välja produkter som inte innehåller de ämnen som vi vet är problematiska. På naturskyddsföreningens hemsida finns rapporten från projektet Operation Giftfri Förskola som kan ge vägledning och tips.

Rökning

Enligt tobakslagen får rökning inte förekomma på eller i anslutning till förskola, skola eller fritidshem. Även utemiljön omfattas av detta förbud. Tänk på att cigarettrök finns kvar i utandningsluften i cirka 30 minuter efter rökning och det sprids även via kläderna.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 juli 2020
Jobb och företag