Slutet sällskap

Med slutet sällskap menas en begränsad krets av personer som har någon form av gemensamt intresse till exempel en förening eller gäster vid en högtidsdag.Serveringstillstånd krävs då alkoholservering sker mot betalning.

Boka ett möte

För att vara säker på att en alkoholjhandläggare är tillgänglig vill vi att du först kontaktar oss och bokar en tid.

När behöver jag serveringstillstånd? 

Servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker får ske endast om det finns ett serveringstillstånd. Med servering i alkohollagens mening avses att alkoholdrycker tillhandahålls mot någon form av ersättning. En ansökan om tillfälligt tillstånd till slutet sällskap beslutas av kommunens alkoholhandläggare.

För privata fester, bröllop eller liknande där värden eller arrangören bjuder på alkoholdrycker krävs vanligen inget serveringstillstånd.

Serveringstillstånd krävs inte om serveringen

  • avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer,
  • sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna, och
  • äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

Samtliga tre punkter ska vara uppfyllda.

Tillstånd för servering till slutet sällskap kan ges för alkoholservering i förening, företag eller annat slutet sällskap. För alkoholservering till slutet sällskap gäller enligt lagen bland annat lägre krav på kök än vid servering till allmänheten. Vid servering i slutet sällskap som inte är tillfällig krävs att miljöförvaltningen har godkänt lokalen enligt livsmedelslagen. Tillgång till lagad mat är dock en grundförutsättning för att få serveringstillstånd - även för tillfällig serveringsverksamhet.

Det räknas inte som ett slutet sällskap om en gäst kan lösa medlemskap i samband med att denne vill delta vid serveringstillfället.

Cateringtillstånd

Den som bedriver cateringverksamhet för slutna sällskap kan beviljas stadigvarande serveringstillstånd. En förutsättning är att lokalen där serveringen äger rum för varje tillfälle anmäls till och godkänns av kommunen.

Kunskapsprov

Den som söker serveringstillstånd ska avlägga ett kunskapsprov för att visa att han eller hon har tillräcklig kunskap om alkohollagen. Reglerna gäller för samtliga sökande av stadigvarande och tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten och slutna sällskap samt de nya serveringstillstånden provsmakning, kryddning och catering.

Undantag från kravet om kunskapsprov kan göras för tillfälliga tillstånd till slutet sällskap om servering sker vid ett enstaka tillfälle.

Ansökan

För att en ansökan om serveringstillstånd ska kunna behandlas krävs enligt lagen en skriftlig ansökan till kommunen där serveringsstället finns. Ansökan ska lämnas in senast tio arbetsdagar innan serveringstillfället. Växjö kommun har egna ansökningsblanketter för olika typer av serveringstillstånd.

Avgift

Enligt alkohollagen har kommunen rätt att ta ut en avgift för att behandla en ansökan om serveringstillstånd. Avgiften ska, enligt beslut den 1 januari 2017, betalas i förskott och vara kommunen tillhanda innan handläggningen påbörjas. Avgiften betalas via bankgiro 5037-2598. Bolagets/föreningens organisationsnummer ska anges vid rubriken meddelande. Avgiften återbetalas inte vid avslag.

Läs mer om Aktuella taxor och avgifter.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 juli 2019
Jobb och företag