Frågor och svar

Här kan du läsa svaren på några av de vanligaste frågorna.

Vad innebär kundval?

I Växjö kommun tillämpar vi en kundvalsmodell där det ska vara fritt för alla som söker en utbildning till
vuxenutbildningen i kommunen att välja anordnare. Ingen särskild anordnare får prioriteras av någon annan än den blivande eleven själv.

Flexibel och individanpassad undervisning och utbildning – vad betyder det?

I samband med att en anordnare tar emot en ny elev sker en planering av studierna. Utifrån Läroplan för vuxenutbildning är vårt uppdrag följande: Vuxenutbildningen ska stödja de elever som under
sin studietid har behov av att kombinera utbildning och arbete. Flexibilitet ska alltid eftersträvas när det gäller utbildningen och det kan handla om plats för utbildningens genomförande, tid, studietakt, studieform och sätt att lära.

Det betyder att alla utbildningsanordnare alltid ska planera studierna utifrån elevens hela situation. Har eleven ett arbete ska studierna anpassas så att en kombination av arbete och studier är möjligt.

Alla våra elever som arbetar (inte bara inom omsorgen) kan alltså kombinera arbete och studier genom 1) studietakt, det vill säga studier på 25, 50 75 eller 100 procent om så är möjligt2) studieform, det vill säga dagtid, kvällstid, distans eller en kombination av dag och kväll till exempel.

Validering – vad innebär det?

Vuxenutbildningens mål är att varje elev ges möjlighetatt få sina kunskaper och kompetenser validerade. Validering innebär en möjlighet för den enskilde att få sin kunskap och kompetens synliggjord, dokumenterad och erkänd. Validering ger också en ökad möjlighet att klarlägga kunskapsnivån för att därmed bättre kunna anpassa eventuella fortsatta studier till individens behov.
I vissa fall kan studietiden förkortas.

Ingen elev inom vuxenutbildning ska därför läsa mer än den behöver. Validering är också ett viktigt verktyg för att anpassa studierna efter elevens behov. Kortare studietid innebär ofta mindre studielån
och kostnader under studietiden. Individuella studiegångar och individuellt upplägg ställer krav på utbildningsanordnarens möjlighet att erbjuda utbildning på ett flexibelt sätt. Det kan gälla till exempel studiernas förläggning i tid ochrum, val av metoder och studiehjälpmedel samt olika former av stöd och studie-och yrkesvägledning

Hur ändrar vi utbildningsutbudet?

Vid förändringar av kursutbudet inom auktorisationen (SFI, Grundläggande vuxenutbildning och Gymnasial vuxenutbildning) meddela vuxenutbildningen@vaxjo.se eller daniel.ahlenius@vaxjo.se

Vid utökning av programutbudet inom Gymnasial vuxenutbildning – Karaktärskurser ska ny ansökan eller i vissa fall en kompletterande ansökan ske. Kontakta christer.ohlin@vaxjo.se

Kan vi erbjuda flexutbildning där studier sker via datorn och eleven har möjlighet att få träffa lärare för handledning?

Används denna studieform ska anordnaren vara auktoriserad för distansutbildning. Ersättning sker som distansutbildning.

I avtalet framgår att elev bekostar själv kurslitteratur. Är det tillåtet att vi som utbildningsanordnare lånar ut kurslitteratur till eleverna?

Ja, det är tillåtet.

Hur gör jag för att förlänga en elevs studier?

Sfi – om eleven har slutdatum skickar du in blanketten Begäran om förlängd studietid till sfi@vaxjo.se senast 30 dagar innan beräknat slutdatum

Grundläggande-/Gymnasial vuxenutbildning – skicka in ett uppdaterat studieupplägg till vuxenutbildningen@vaxjo.se

Har man studiedagar inom Växjölöftet vuxenutbildning?

Inom Växjölöftet vuxenutbildning har man upp till två studiedagar per termin. Ni meddelar enhetschef inom Växjölöftet vuxenutbildning vilka dagar ni planerar använda som studiedagar kristina.davidsson@vaxjo.se.

Hur ofta antas elever till sfi?

För att elever ska få börja sina studier så snart som möjligt antas elever till sfi varje vecka. Utbildningsanordnare får information om antagna elever på fredagar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 september 2019
Jobb och företag