Skärpta regionala rekommendationer gäller i Kronobergs län fram till 31 maj

Stäng meddelande

Styrande dokument

Styrande dokument är sorterade i olika undergrupper baserat på innehåll.

Bostadsförsörjningsprogram för Växjö kommun

Energiplan för Växjö kommun

Översiktsplan för Växjö kommun

Översiktsplan för Växjö kommun del Växjö stad

Fördjupad översiktsplan för Rottne

Fördjupad översiktsplan - del Åryd

Översiktsplan för Växjö kommun, del Gemla-Öja

Förjupad översiktsplan för Växjö centrum - bevara och förnya i Växjö centrum

Vattenplan för Växjö kommun

Vindbruksplan - tematiskt tillägg till översiktsplanen

Grönstrukturprogram för Växjö stad

Plan för förebyggande och hantering av avfall 2020-2025 - På väg mot ett Småland utan avfall

Plan för odling i staden, tätorterna och den tätortsnära landsbygden i Växjö kommun

Riktlinjer för utformning av stadsmiljö

Vision Trummen i Europas grönaste stad

Klimatanpassningsplan för Växjö kommun

Träbyggnadsstrategi för Växjö kommun

Växjö kommuns enprocentregel - riktlinjer för konst vid byggnation

Bestämmelser för tomtkön samt fördelning av småhustomter

Bestämmelser för Växjös Gröna Gärning

Riktlinjer för markanvisningar, optioner och exploateringsavtal

VA-policy för Växjö kommun

Växjö kommuns vattenkraft och dammar - Åtgärdsstrategi 2016-2027

Principer för övertagande av samfällt VA från gemensamhetsföreningar

Kommunövergripande friluftsprogram för Växjö kommun

Policy för avrop av fordon för Växjö kommunkoncern

Riktlinjer för beräkning av parkeringsbehov för cykel och personbil inom Växjö kommun

"Hållbara Växjö 2030" - Växjö kommuns hållbarhetsprogram

Dagvattenhandbok

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 maj 2021
Politik och demokrati