Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Integrationsplan för vår kommun – vi vill ha dina synpunkter

Växjö kommun har tagit fram förslag på en strategi för integration.

Bakgrunden är behovet av rätt insatser och effektiva insatser för de som kommer till vår kommun. Växjö kommun vill också ta en samordnande roll för ett sammanhållet mottagande och en snabb etablering. Målet är snabbare integrering för nyanlända, en mer likvärdig skola som ger goda möjligheter att lyckas oavsett bakgrund och fler bostäder för minskad segregation.

Integrationsplanen ska på ett tydligt sätt peka ut effektiva integrationsstrategier för Växjö kommunkoncern, baserat på forskning och identifierade utmaningar. Planen ska bidra till att nå de integrationspolitiska målen och att Växjö kommuns integrationsarbete är kunskapsbaserat, samordnat, effektivt.

Integrationsplanen är nu ute på remiss för att få skriftliga utlåtanden om utkastet från intressentgrupper. Växjö kommuns nämnder och bolag statliga myndigheter, religiösa samfund, studieförbund och civilsamhället inbjuds att inkomma med remissvar. Svaren ska vara Växjö kommun tillhanda senast 21 december 2017 och skickas till info@vaxjo.se Remissvaren behöver inte följa något särskilt format.

Integrationsplanen.

Senast uppdaterad: 25 april 2022