Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Integrationsplan för en sammanhållen kommun

Kommunstyrelsen antog idag en integrationsplan för Växjö kommunkoncern.

Planen pekar ut effektiva strategier, baserade på forskning och på de utmaningar som kommunen identifierat. Planen ska bidra till att stärka nyanlända barn, ungdomar och vuxnas möjligheter till etablering i samhället. Syftet är också att stärka integrationen i samhället, motverka risken för utanförskap och segregation och främja ett samhälle präglat av sammanhållning. Integrationsplanen ska göra Växjö kommuns integrationsarbete än mer kunskapsbaserat, samordnat och effektivt.

Planen innehåller olika utmaningar där det anges vad som behöver stärkas och hur. Det kan exempelvis handla om bostäder, trygghet eller möjligheten att tillgodogöra sig utbildning. Integrationsplanen anger sedan bärande principer, strategier, ansvar och en tydlig styrkedja för var och en av utmaningarna.

Integrationsplanen har beretts av integration- och mångfaldsberedningen. Planen har varit ute på remiss hos samtliga nämnder och bolag, men även till statliga myndigheter och civilsamhället. För att säkerställa civilsamhällets och näringslivets perspektiv bjöd Växjö kommun också in till ett dialogmöte om integrationsplanen tidigare i år.

Senast uppdaterad: 7 maj 2018