Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Grön budget för kunskap, trygghet och fler i arbete

Idag presenterade majoriteten i Växjö kommun, Blågröna Växjö, sin budget för 2019.

Satsningar görs på totalt 204 miljoner kronor, varav 140 miljoner investeras i undervisningen i skolan och 25 miljoner satsas på ett kvalitetsprogram i äldreomsorgen. Budgetförslaget i sin helhet finns under Relaterat material.

Fem prioriteringar i Blågröna Växjös budget:

1. Skapa förutsättningar för ett växande näringsliv och fungerande arbetsmarknad

Vi kommer fortsätta ha ett tydligt fokus på ordning och reda i ekonomin, fler i jobb och färre med bidrag. I år återtog vi förstaplatsen på listan för bästa företagsklimat, men vi kan ännu mer. Därför ska vi ta fram en ny näringslivsstrategi så att Växjö kan fortsätta växa. Vi kommer även att göra riktade insatser för att få fler nyanlända kvinnor i arbete, säger Anna Tenje (M).

2. Utbilda för livslångt lärande

Vi tar skolfrågan och utvecklingen för kunskapsresultaten på stort allvar. Vi är inte nöjda med resultaten idag och gör därför riktade satsningar på kvalitet i undervisning genom höjd elevpeng och ökad behörighet för skolpersonalen vid Växjös skolor. Vi kommer även fortsätta prioritera ledarskapet och digitaliseringen av skolan, säger Nils Fransson (L).

3. Utveckla och förvalta en växande och trygg stad, tätorter och landsbygd

Europas grönaste stad kommer under 2019 att få ett samlat hållbarhetsprogram för hela kommunen. Det är en tydlig signal om att Växjö kommun ska fortsätta vara en ledstjärna i det globala miljö- och klimatarbetet. Dessutom kommer arbetet för att bli en Fossilbränslefri kommunkoncern 2020 intensifieras, samtidigt som stadsmiljöavtal ska möjliggöra fortsatta satsningar på Växjö som cykelstad och samordnade varutransporter, säger Cheryl Jones Fur (MP).

4. Stödja individer och främja ett självständigt liv

2019 satsar vi 25 miljoner på ett omfattande kvalitetsprogram för äldreomsorgen. Vi vill även göra välfärden mer tillgänglig och försöka identifiera ensamhet hos äldre i ett tidigare skede. Vi vill även öka omsorgstagarens inflytande över vilka uppgifter som ska utföras i syfte att främja valfrihet. Seniorlotsen permanentas under 2019, säger Jon Malmqvist (KD)

5. Möjliggöra en aktiv fritid

Blågröna Växjö öppnar nu upp för mer omfattande satsningar på hästsporten i flera steg genom att möjliggöra lån och driftbidrag till föreningarna. Under 2019 kommer även projekteringen av den nya simhallen påbörjas och för de Växjöbor som föredrar att bada i närliggande sjöar kommer en särskild satsning göras på att anlägga en helt ny badlagun, samt gångstråk i och omkring Norra Bergundasjön, säger Per Schöldberg (C).

Majoritetens budget framhåller även behovet av ett krafttag om sjukskrivningarna och föreslår både höjt friskvårdsbidrag och riktat hälsoprogram för att främja medarbetarnas hälsa och öka frisktalen. Personalpolitiken styrs med ett arbetsgivarmål och ett arbetsmiljömål. Till 2022 ska sjukskrivningarna minska med en ungefär en procentenhet till högst fem procent.

Finanspolitiken förnyas under 2019 med bland annat ett nytt budgetramverk, långsiktig bolagsstrategi och framtagande av finansmål. Överskottsmålet värnas och uppfylls.

Beslut om budgeten tas av kommunfullmäktige 12–13 juni.

Senast uppdaterad: 29 maj 2018