Positivt resultat i Växjö kommuns preliminära bokslut

Växjö kommuns preliminära bokslut för 2018 visar ett positivt resultat på 108 miljoner kronor. Det är en förbättring med 101 miljoner kronor jämfört med budget. Kommunstyrelsen och nämnden för arbete och välfärd visar de största överskotten med 32 respektive 9 miljoner kronor.

– Jag konstaterar att detta är ett mycket starkt resultat och att vi för 14:e året i rad levererar ett överskott. Ordning och reda i ekonomin är viktigt inte minst med tanke på att vi går mot tuffare tider. Det positiva resultatet beror främst på överskott i kommunens exploateringsverksamhet samt högre utfall i utjämningssystemet än budgeterat, säger Anna Tenje (M) kommunstyrelsens ordförande i Växjö.

Omsorgsnämnden visar en negativ avvikelse mot budget på 47 miljoner kronor. En del av underskottet beror på planerade engångssatsningar på utbildningar och utvecklingsprojekt, men större del av underskottet beror framför allt på högre volymer inom äldreomsorg och omsorgfunktions-nedsättning än förväntat. En överkapacitet av platser i särskilt boende till följd av LOV, lagen om valfrihet, har gjort att de kommunala boendena haft överkapacitet vilket också belastar resultatet.

Utbildningsnämnden redovisar ett underskott på 7 miljoner kronor som beror på planerade engångssatsningar. Satsningar har gjorts på bland annat tidiga insatser med kompetensförstärkning inom elevhälsa, prioriteringar för skolledare och digitalisering inom både administration och undervisning.

Kommunstyrelsen visar en positiv avvikelse mot budget med 32 miljoner kronor. 14 miljoner kronor av överskottet hör till måltidsorganisationen. En förklaring till överskottet är fortsatt fokus på förbättrad styrning, med betoning av vikten att följa styrkedjor och effekter av ett processorienterat arbetssätt. Därutöver har förvaltningen haft svårt att slutföra vissa rekryteringar under 2018. Detta har inneburit att visa chefer har haft dubbla uppdrag varvid personalbudgeten inte har förbrukats.

Nämnden för arbete och välfärd visar en positiv budgetavvikelse med 9 miljoner kronor. Åtgärder för att minska kostnaderna har genomförts under året. Dessutom påverkas resultatet positivt av ökade statsbidrag. Trenden för 2018 visar att fler kom i arbete, arbetslösheten minskade och färre personer var beroende av försörjningsstöd. Antalet anmälningar avseende barn som far illa, fortsatte att öka under året i förhållande till året innan, och trenden visar på en ökning över längre tid. En kostnadsökning för externa placeringar kan konstateras.

Den finansiella målsättningen att kommunens överskott ska uppgå till en procent av summan av skatteintäkter och utjämning är uppfylld. Måluppfyllelse av övriga verksamhetsmål kommer att redovisas i årsredovisningen.

Budgeterat resultat för 2019 uppgår till 2 miljoner kronor. Det ekonomiska läget kommer att bli kärvare kommande år för Växjö liksom för övriga kommunsverige med ökade demografiska behov.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 februari 2019