Utvärdering av fastighetsförsäljningen 2016 klar

Arbetsprocessen för Växjöbostäders fastighetsförsäljning 2016 var gedigen och väl genomarbetad och försäljningen har överlag lett till ökad nöjdhet hos hyresgästerna. Däremot finns exempel på otydlighet under processen, som lett till olika åsikter mellan säljare och köpare. Det är något av vad som framkommer i en utvärdering av försäljningen.

- Utvärderingen visar att försäljningen gett både positiva effekter men pekar även på saker vi behöver förbättra i en eventuell kommande fastighetsförsäljning. Till exempel hög grad av nöjdhet hos hyresgästerna i Heimstadens fastigheter, påbörjade renoveringar och Växjöbostäders ekonomi har stärkts. Vi lär oss mycket av utvärderingen, till exempel hur vi ställer krav och hur vi kommunicerar dessa under försäljningen, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

För att dra lärdom av Växjöbostäders fastighetsförsäljning till privata hyresvärdar 2016, har en utvärdering genomförts med hjälp av externa konsulten WSP. Utvärderingen är nu klar och presenterades på kommunstyrelsens arbetsutskott den 15 september.

När det gäller arbetsprocessen för försäljningen bedöms den ha varit gedigen och väl genomarbetad. Avtalsvillkoren följer marknadspraxis och har uppfyllts, med undantag för det icke bindande villkoret om bostadsförmedling.

Tydlighet i villkoren och under försäljningens gång är av vikt, både mellan köpare och säljare och med de boende. Det finns enligt utredningen exempel där otydlighet lett till att säljare och köpare haft olika åsikter om vad som gäller. Till exempel om fel skulle åtgärdas eller inte innan försäljningen var klar.

Svårare söka och få bostad

Försäljningens konsekvenser för den lokala bostadsmarknaden är att det numera är svårare att söka bostad, då marknadsplatserna är fler. Dessutom är det svårare att få en bostad, då kraven på hyresgästen ökat och dessutom har kötiderna ökat. Bostadsbeståndet genomgår nu fler styckerenoveringar vilket innebär mer störningar för hyresgästerna.

Vidare konstaterar utredningen att hos Heimstadens bostäder i Teleborg är omflyttningen nu högre än tidigare, men även nöjdheten hos hyresgästerna är högre. Däremot är både omflyttning och nöjdhet, lägre i Heimstadens studentbostäder. Den minskade nöjdheten anses kunna bero på störningar från nyproduktion och renoveringar.

Växjöbostäder har efter försäljningen fått en förbättrad ekonomi och det har byggts nya bostäder i kommunen.

- Det är förvånande att i princip inga liknande utvärderingar genomförts, varken av kommuner eller av bransch/intresseorganisationer. Denna utvärdering är ett viktigt underlag för att dra lärdomar av vad som fungerat bra och vad som behöver förbättras, säger Catharina Winberg, ordförande i Växjö kommunföretag AB (VKAB).

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 september 2020