Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Växjö kommuns årsprognos visar på överskott

Delårsrapporten för Växjö kommun från januari till augusti är nu klar. Prognosen för helåret 2020 visar för kommunen ett positivt resultat på 217 miljoner kronor. Detta överskott beror till stor del på tillfälliga statsbidrag med anledning av corona. Prognosen för kommande år visar på fortsatta stora utmaningar.

Prognosen för 2020 visar på ett överskott, vilket främst beror på extra och tillfälliga statsbidrag motsvarande 171 miljoner. Merparten av dessa har kommunen fått med anledning av coronapandemin. Skatteintäkterna sjönk inte så mycket som befarat och att lyfta in pensionsskulden i balansräkningen gav bättre ekonomiska konsekvenser än förväntat.

- Jag stolt över det arbete som genomförts i våra verksamheter. Sveriges kommuner befinner sig i en mycket komplex situation som både är svår att förutse och planera ekonomiskt för men vår personal gör ett fantastiskt jobb. Inför kommande budgetår kvarstår utmaningarna med att färre ska försörja fler. Det är positivt att staten nu tillskjuter medel, men vi kan samtidigt önska en bättre långsiktighet. Nu ska vi titta på hur vi i år kan använda dessa pengar för att fortsätta sätta välfärden först så att det kan skapa värde för invånarna, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

Nämndernas prognos för 2020 är även 15 miljoner kronor bättre än budget medan de kommunala bolagen prognostiserar ett resultat i nivå med budget. Prognosen visar att nämnderna och merparten av de kommunala bolagen, på totalen håller sina budgetar. 

- Extra positivt är att omsorgsnämndens budget nu är i balans efter tidigare år med underskott. Detta tack vare ett genomgripande arbete som startade redan under förra året och nu har fått effekt. Det tyder på ett bra arbete i verksamheten med god styrning och ledning. Kostnaderna för försörjningsstöd växer inte heller så mycket som befarat. Flera år av offensivt arbete med riktlinjer, åtgärder och samarbete ger resultat, säger Anna Tenje (M).

Kommunens ekonomi följs upp löpande för att säkerställa en god ekonomisk hushållning. Resultatet för 2020 kommer presenteras i början av 2021. Under hösten pågår ett intensivt arbete med att förbereda budgeten inför 2021 samt plan för kommande år. Prognoser från flera myndigheter och andra prognosinstitut visar fortsatt på en svår situation kommande år. Den långsiktiga omställningen av kommunens organisation är därför fortsatt prioriterad.

Senast uppdaterad: 25 september 2020