Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Årets Trygghetsmätning visar på minskad trygghet i kommunen

Resultatet av årets Trygghetsmätning i Växjö kommun är nu sammanställt. 2700 slumpmässigt utvalda kommuninvånare har fått svara på frågor kring hur de upplever tryggheten i deras bostadsområde, om de varit utsatta för brott eller känner oro för att utsättas för brott.

Det totala indexet för Växjö kommun i år blev 1,72, på en skala från 0-6 där 0 är bäst. 78 procent av de som svarat i Växjö kommun uppger att de inte utsatts för något brott under året. Resultatet är något sämre än 2019 då index var 1,44 och 79 procent angav att de inte blivit utsatta för brott. Trots en mindre ökning ligger Växjö fortfarande lägre än det nationella genomsnittet, som ligger på 1.91.

Trygghetsmätningen visar även att den upplevda otryggheten ökat något i Växjö kommun under 2020 jämfört med 2019. Ökningen är inte unik för Växjö utan en liknande trend syns på flera platser runt om i landet. Trots att upplevelsen av otrygghet ökat är utsattheten för brott fortsatt låg.

- Polisen och Växjö kommun har sedan föregående mätning genomfört ett antal insatser i syfte att öka säkerheten och tryggheten i kommunen. Men vi är också medvetna om att vi har fler utmaningar och mätningen är ett bra sätt för oss att få reda på vad som behöver prioriteras, säger Jonas Eek, lokalpolisområdeschef i Växjö och Alvesta kommuner.

I början av året hölls ett stort samverkansmöte med de lokala aktörerna på Teleborg i syfte att ta ett gemensamt krafttag kring otryggheten i området. Under hösten har kommunen gjort en stor satsning på trygghetsvärdar, som genom sin närvaro på gator och torg bidrar till en tryggare miljö i Växjö kommun. Både Polisen och kommunen har genomfört riktade insatser mot det ökade antalet personrån, med gott resultat. Polisen har inom ramen för polisens nationella operation ”rimfrost” gjort en riktad operation mot narkotika och vapen i Araby. Trygghetsmätningen visar dessutom att andelen som uppger att polisen bryr sig om de lokala problemen har ökat från 56 till 68 procent. Det innebär att Araby är den stadsdel där flest anser att polisen bryr sig om de lokala problemen.

Sammanställningen av trygghetsmätningen visar på flera utmaningar. I Växjö kommuns budget för 2021 satsar därför kommunfullmäktige ytterligare fem miljoner för att förstärka det trygghetsskapande arbetet.

- Ökad trygghet har högsta prioritet och även om det är glädjande att vissa resultat går åt rätt håll, som till exempel att förtroendet för Polisen ökat i Araby, finns det delar från mätningen som är oroande. Att det är fortsatt många på Campus som uppgett att kvinnor antastas där, eller känner en oro för det, tar vi på största allvar. Förutom olika åtgärder som redan genomförts och beslutats om, kommer vi under 2021 göra ytterligare satsningar som ska öka tryggheten och fungera brottsförebyggande, både på Teleborg /Campus och andra områden, säger Anna Tenje (M) kommunstyrelsens ordförande.

Dessutom kommer Växjö kommun och Polisen efter nyår att bjuda in Linnéuniversitetet, studentkåren, fastighetsägare och andra intressenter till ett möte om gemensamma trygghets- och brottsförebyggande åtgärder på Campus/Teleborg.

Några områden som sticker ut negativt i Trygghetsmätningen är:

  • Problem med att kvinnor antastas. Campus fortsätter sticka ut. 49 procent uppger att det finns problem med att kvinnor blir antastade. Utöver det har otryggheten och oron för överfall och misshandel ökat i området.
  • Oro för att bli överfallen eller misshandlad har ökat i Växjö kommun. Oron är dock inte lika stor i alla kommundelar.
  • Känsla av otrygghet har i stort sett ökat i alla kommundelar. Den upplevda otryggheten är dock som störst i Växjö tätort i synnerhet på Araby, Campus och Teleborg. Upplevelsen av otrygghet skiljer sig även mellan kvinnor och män. Det är betydligt fler kvinnor än män som uppger att de känner sin otrygga.
  • Oro för inbrott är fortsatt relativt hög på landsbygden och i nästan samtliga landsbygdsorter.
  • Buskörning med mopeder bedöms vara ett påtagligt problem i flera kommundelar.
  • Ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen upplevs fortsatt vara ett problem i Araby och på Teleborg. I år har problemen även ökad i andra delar av Växjö tätort däribland i Hovshaga.

Om mätningen

2700 slumpmässigt utvalda invånare uppdelade på 9 olika områden i Växjö kommun fick chans att svara på årets Trygghetsundersökning. Svarsfrekvensen var cirka 62 procent vilket innebär att 1666 personer svarat. Trygghetsmätningar görs i de flesta av Sveriges kommuner och är ett samarbete mellan Polisen och Sveriges kommuner.

En sammanställning över resultatet för Växjö kommun finns under relaterat material

Senast uppdaterad: 22 december 2020