Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Fortsatt satsning på forskningssamarbete

För femte året i rad satsar Växjö kommun två miljoner på sitt forskningssamarbete med Linnéuniversitetet. Hittills under 2021 har 1,6 miljoner kronor beviljats till forskningsprojekt med fokus på digitalisering och ekologisk och social hållbarhet.

I år är det sex forskningsprojekt som får medel från Växjö kommun.

- Det är sex väldigt olika projekt som vi har beviljat forskningsmedel. Särskilt intressanta tycker jag att projekten som handlar om utbildning och digitalisering är. I det ena projektet matchar vi bland annat forskare mot olika skolor för att titta på deras utvecklingsbehov utifrån en vetenskaplig grund. I det andra projektet är det lärande som står i fokus genom inlärningsanalyser, säger Andreas Olsson (C), ordförande KSOP.

Effekterna av forskningen sprids internt som utbildningsinsatser till anställda inom kommunen, till exempel genom kommunens koncerngemensamma portal för utbildningar riktade till medarbetarna eller seminarier.

- Genom vårt forskningssamarbete med Linnéuniversitetet stärker vi långsiktigt kommunen som lärande organisation. Vi kan ta tillvara på beprövad erfarenhet och jobba utifrån en vetenskaplig grund i nära samarbete med forskare, fortsätter Andreas Olsson (C).

Forskning och kunskapsutveckling är ett av tre målområden inom partnerskapet mellan Linnéuniversitetet, Linnékåren, Växjö kommun och Kalmar kommun. Sedan 2017 har Växjö kommun budgeterat två miljoner kronor om året till forskningssamarbetet. Hittills är det drygt 1,6 miljoner som satsats 2021. Forskningsmedlen beslutas av en styrgrupp och fördelas bland annat utifrån samhälleliga utmaningar, behov och gemensamma strategiska områden.

- Förutom att våra medarbetare får möjlighet att utvecklas inom det senaste inom forskningen ingår många även i projekten och bidrar med kunskap från sitt arbete. Genom detta stärks vi internt och på så sätt även gentemot invånare, näringsliv och besökare, säger Monica Skagne, kommunchef och vd VKAB.

Bakgrund

Växjö kommun, Kalmar kommun och Linnékåren har tillsammans med Linnéuniversitetet ett partnerskap. Som en del av partnerskapet har Växjö kommun och Linnéuniversitetet ett avtal om forskningssamarbete där kommunen bidrar till forskningsprojekt av ömsesidigt intresse. Avtalet sträcker sig från 2017 till 2027.

Följande projekt har hittills fått bidrag till forskning av Växjö kommun 2021. Projekten är i några fall redan pågående eller kommer pågå under flera år:

  • Trä- och betongteknik, övervakningssystem
  • Hälsofrämjande värden och god ljudmiljö i Växjö kommuns tätortsnära skogar
  • Stärka lärande genom Visual Learning Analytics och implementeringsvetenskap
  • Växjös arenor och modeller för skolor på vetenskaplig grund
  • Forskningssamarbete kopplat till projekt inom Växjö gällande social hållbarhet – fokus minska segregation
  • Addressing consumer behaviour and circularity related to recycling of glass
Senast uppdaterad: 26 januari 2021