Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Utvärdering av kommunens hantering av coronapandemin är klar

Idag presenterades Public Partners utvärdering av de beslut och insatser som kommunen tagit under pandemin. Public Partner konstaterar att Växjö kommun prioriterat, ställt in och ställt om samtidigt som kommunen fortsatt leverera välfärdsservice till invånarna.

Public Partners samlade bedömning är att Växjö kommun har en tydlig styrning med koncernen som helhet i fokus. Det menar Public Partner är en av de delar som skapat bra förutsättningar i kommunens hantering av pandemin och säkerställt rätt insatser.

- Pandemin har på många sätt satt vår organisation på prövning samtidigt som den gett oss nya kunskaper. Utvärderingen visar att kommunen hanterat pandemin på ett bra sätt. Jag är stolt över alla de medarbetare som arbetat hårt under pandemin, både i att hantera krisen men också de som arbetat för att upprätthålla verksamhet genom att ställa om till digitalt eller fått ställa in helt, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

Växjö kommun har haft en tydlig strategi med centralt beslutsfattande och information, vilket utvärderingen menar ha minskat trycket på enskilda chefer. Den centrala stödorganisationen drog igång tidigt under 2020. Att representant från hr och kommunikation varit en del av stödorganisationen har gett förutsättningar att bearbeta all den information som kommit löpande, från stat och region, för att kunna möta behov från medarbetare, invånare och näringsliv.

Under pandemin har kommunikation och information varit en central del. Det har varit många avsändare och budskap i samhället och där har kommunen haft en enad kommunikation som utvärderingen lyfter ha varit ett stöd för cheferna internt. Public Partner lyfter även utmaningen för Växjö kommun, likt andra kommuner, att nå ut med budskap och vikten av att vara en naturlig informationskälla för invånarna.

- Pandemin är ännu inte över men utvärderingen ger oss en bra bild över arbetet som pågått och vilka lärdomar vi kan dra för att öka beredskapen inför framtida kriser samtidigt som vi kan utveckla vår pågående hantering. Jag är glad över det nära samarbete som finns och den kraft som finns i att alla vill göra det bästa av situationen och förbättra och utveckla, säger Marcus Holmqvist, säkerhetschef.

Public Partner lyfter vikten av att lära av den snabba digitalisering som Corona medfört. Att ta lärdom av de risker som finns när det går snabbt men utan att tappa innovations- och utvecklingskraft.

Om utvärderingen

Utvärderingen är gjord på uppdrag av Växjö kommun och bygger på analys av kommunens beslutslogg samt intervjuer med representanter från bland annat Växjö kommun, ideella organisationer, elevorganisationer, pensionärsföreningar och näringslivet. Public Partner beskriver i sin utvärdering de behov, beslut och förväntade effekter som fattats av Växjö kommun under perioden mars till september 2020.

Senast uppdaterad: 6 april 2021